#

Organizacija

Organizacija

 

Unutrašnja orgazinacija Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“:

Uži menadžment Zavoda čine:

1. Direktor- Prim. dr Goran Talić, specijalista ortopedije sa traumatologijom

 

 

 

 

DirektorPrim.dr Goran Talić, specijalista ortopedije sa traumatologijom

 

    Pomoćnik direktora za medicinska pitanja – mr sc. dr Snježana Novaković Bursać, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

 

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove

 

Širi menadžment čine:

3. Leonida Krminac, glavna sestra Zavoda                               4. Bogdana Mraković, glavni fizioterapeut Zavoda                                 5. Lidija Slunjski Tišma, glavni radni terapeut Zavoda

Glavna sestra  Zavoda                      Glavni fizioterapeut Zavoda                       Glavni radni terapeut Zavoda

Leonida Krminac                                 Bogdana Mraković                                        Lidija Slunjski Tišma                                    

                                                           Fizioterapija u Zavodu                              Radna terapija u Zavodu  

– Načelnici i šefovi službi i odjeljenja.

U okviru menadžmenta nalaze se i Kancelarija za odnose s javnošću, Kancelarija za kontrolu kvaliteta,Centar za edukaciju i naučno – istraživački rad i Kancelarija za projekt menadžment.

U Zavodu se organizuju osnovne i unutrašnje organizacione jedinice.Osnovne organizacione jedinice u medicinskoj djelatnosti su: – Odjeljenje – Služba – Centar

 

Osnovne organizacione jedininice medicinske djelatnosti Zavoda:

1-nacelnica-prim-mr-sc-dr-vera-stajic-aksentic-specijalista-fizikalne-medicine-i-rehabilitacije 1) Služba za prijem, dijagnostiku i terapiju – Služba I

Načelnica: Prim. mr sc. med. dr Vera Stajić-Aksentić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Stručni tim Službe I koga čine ljekari specijalisti, specijalizanti, fizioterapeuti, radni terapeuti, medicinske sestre i psiholog pruža usluge ambulantne fizikalne terapije i rehabilitacije i usluge fizikalne terapije kroz Dnevnu bolnicu. Na Službi se poštuje tradicija timskog rada.Značajan segment rada Službe I su i visoko sofisticirana dijagnostička ispitivanja nervnomišićnog, koštanog i kardiovaskularnog sistema.Dijagnostika se provodi u specijalističkim i subspecijalističkim ambulantama, kabinetima i biohemijskom laboratoriju.

 

2-prof-dr-tatjana-bucma-specijalista-fizikalne-medicine-i-rehabilitacije2) Odjeljenje za neurorehabilitaciju – Odjeljenje II

Načelnica: Prof. dr Tatjana Bućma, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Odjeljenje za neurorehabilitaciju provodi rehabilitaciju pacijenata neposredno nakon neurološkog, neurohirurškog ili ortopedskog liječenja, kao i pacijenata liječenih na drugim odjeljenjima, kod kojih postoji neurološko oštećenje, nastalo kao posljedica bolesti, povrede ili operativnog zahvata. Unutar odjeljenja, na odsjeku A se liječe i oporavljaju uglavnom nepokretni ili teško pokretni pacijenti, dok se na odsjeku B najčešće rehabilituju pacijenti sa manjim neurološkim deficitom.

 

 

1-nacelnica-prim-mr-sc-dr-durdica-stevanovic-papic-specijalista-fizikalne-medicine-i-rehabilitacije3) Odjeljenje za habilitaciju, rehabilitaciju i školovanje djece i omladine sa smetnjama lokomotornih funkcija – Odjeljenje III

Načelnica: Prim. mr sc. med. dr Đurđica Stevanović-Papić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Odjeljenje za habilitaciju, rehabilitaciju i školovanje djece i omladinebavi se habilitacijom, rehabilitacijom i fizikalnim liječenjem djece koju brojna patološka stanja i oboljenja ometaju u razvoju. Tim za integralnu habilitaciju/rehabilitaciju djece (od rođenja do punoljetstva) čine ljekari specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije, specijalizanti, medicinske sestre, fizioterapeuti, radni terapeuti, psiholog, socijalni radnik, defektolog, logoped, vaspitači.

 

 

1-nacelnica-prim-dr-dobrinka-zivanic-specijalista-fizikalne-medicine-i-rehabilitacije-angiolog4) Odjeljenje za liječenje i rehabilitaciju angioloških pacijenata, protetičku rehabilitaciju i rehabilitaciju pacijenata sa posttraumatskim stanjima – Odjeljenje IV

Načelnica: Prim. dr Dobrinka Živanić, spacijalista fizikalne medicine i rehabilitacije – angiolog

Odjeljenje za liječenje i rehabilitaciju angioloških pacijenata, protetičku rehabilitaciju i rehabilitaciju pacijenata sa posttraumatskim stanjima se bavi prevencijom, liječenjem i rehabilitacijom pacijenata sa navedenim dijagnozama.Na Odjeljenju je zastupljen timski rad u kome aktivno i interaktivno učestvuju ljekari specijalisti i specijalizanti, medicinske sestre, fizio i radni terapeuti, psiholog, socijalni radnik, majstor protetičar-ortotičar, drugi stručnjaci – pacijent i porodica se nalaze u središtu interesovanja cijelog tima i aktivno su uključeni u proces rehabilitacije.

 

1-nacelnica-prim-dr-biljana-milic-krcum-specijalista-fizikalne-medicine-i-rehabilitacije5) Odjeljenje za liječenje i rehabilitaciju pacijenata sa reumatološkim oboljenjima, postoperativnim i posttraumatskim stanjima – Odjeljenje V

Načelnica: Prim. dr Biljana Milić Krčum, spacijalsta fizikalne medicine i rehabilitacije

Odjeljenje za liječenje i rehabilitaciju pacijenata sa reumatološkim oboljenjima, posttraumatskim i postoperativnim stanjima je locirano u mjestu Slatina, 12 km od Banjaluke i sa banjskim kompleksom čini jedinstvenu cjelinu. U procesu liječenja i rehabilitacije se prate postulati struke i koristimoderna medicinska tehnologija, ali se obilato koriste i prirodne blagodeti ljekovite vode i blata. Osnovna djelatnost Odjeljenja su liječenje i i rehabilitacija:

– pacijenata sa upalnim, degenerativnim, vanzglobnim i metaboličkim reumatizmom,
– pacijenata sa posttraumatskim stanjima i pacijenata sa sportskim povredama
– pacijenata nakon operativnih zahvata na lokomotornom aparatu (ugradnje vještačkih zglobova kuka i koljena, nakon operacije diskus hernije i dr.)
– pacijenata sa neurološkim oboljenjima
– pacijenata sa oboljenjima perifernih krvnih sudova

 

6) Odjeljenje za ortopedsku hirurgiju – Odjeljenje VI

Načelnik:Prim. dr Siniša Bijeljac, spacijalista ortopedije sa traumatologijom 

U Ortopedskoj ambulanti Zavoda vrše se: konsultativno specijalistički pregledi eksternih pacijenata (odraslih i djece), UZ pregledi dječijih kukova, konzilijarni pregledi hospitalizovanih pacijenata kao i manje ambulantne intervencije. Tim ljekara Ortopedskog odjeljenja rutinski izvodi sve vrste ortopedskih zahvata na koštano –zglobnom sistemu i njemu pripadajućim mekim tkivima, osim povreda i oboljenja kičmenog stuba. S ponosom naglašavamo da naše odjeljenje po broju izvršenih operacija i rezultatima, s posebnim osvrtom na ugradnje vještačkih zglobova (kuka i koljena), artroskopske operacije i operacije iz domena dječije hirurgije, spada u nejveći ortopedski centar u Bosni i Hercegovini i jedan od većih u regionu.

 

7) Služba za proizvodnju, aplikaciju i nabavku ortopedskih pomagala – Služba VII

 

Služba za proizvodnju, aplikaciju i nabavku ortopedskih pomagala bavi se proizvodnjom i aplikacijom svih vrsta ortopedskih pomagala izrađenih po svjetskim standardima i od savremenih, klinički ispitanih materijala, a u saradnji sa vodećim svjetskim renomiranim firmama iz te oblasti.
U procesu propisivanja, izrade i aplikacije ortopedskih pomagala učestvuje tim stručnjaka koji čine: ljekari (specijalista ortopedije i specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije), fizioterapeut, radni terapeut i ortopedski tehničar.

 

 

Mr sci Dijana Đurić, psiholog8) Služba za psihosocijalno – edukativnu rehabilitaciju odraslih – Služba VIII

Načelnica službe: Mr. sc.Dijana Đurić, psiholog

Služba za psihosocijalno – edukativnu rehabilitaciju odraslih je zastupljena na svim medicinskim jedinicama u Zavodu gdje se provode liječenje i rehabilitacija odraslih pacijenata.Služba okuplja zdravstvene sardnike u Zavodu: psihologe, socijalne radnike i defektologe – logopede i somatopeda. Stručnjaci ove Službe značajno doprinose sveobuhvatnosti rehabilitacije i pomažu socijalizaciji pacijenata jer paralelno sa direktnim radom sa pacijentima, aktivno učestvuju i u pružanju podrške i savjetovanju članova porodice te aktivno rade na umrežavanju sa lokalnom zajednicom (NVO, humanitarne organizacije, korisnička udruženja i sl.).

 


1-nacelnik-prim-dr-aleksandar-gajic-specijalista-ortopedije-sa-traumatologijom-subspecijalista-baromedicine9) Centar za hiperbaričnu medicinu i tretman hroničnih rana – Centar IX

Načelnik:Prim. dr Aleksandar Gajić, spacijalista ortopedije sa traumatologijom -supspecijalista baromedicine

Centar za hiperbaričnu medicinu formiran je 2005. godine, sa ciljem modernizovanja i unapređenje zdravstvenih usluga koje pruža Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. Centar posjeduje dvije jednomjesne hiperbarične komore marke Kruničev iz Rusije, model BLKS 303-MK. U 2015. godini Centar za hiperbaričnu medicinu i tretman hroničnih rana obilježio je deset godina rada. Nabavkom i instaliranjem višemjesne hiperbarične komore stvoreni su uslovi za pružanje tretmana koji se do tada nisu mogli obavljati u jednomjesnim komorama (tretman dekompresione bolesti, tretman kritičnih pacijenta koji zahtijevaju pratnju).

 

mr ph. Gordana Ljubojević, specijalista kliničke farmacije10) Služba za medicinsko snabdijevanje i apoteka Zavoda – Služba X

Načelnica: Mr ph. spec. Gordana Ljubojević, specijalista kliničke farmacije

Osnovni zadatak Službe X je snabdijevanje službi, odjeljenja i centra Zavoda lijekovima, medicinskim sredstvima, dijagnostičkim sredstvima, hemikalijama, te magistralnim i galenskim preparatima. Pored toga, u Službi se provode aktivnosti na racionalizaciji potrošnje lijekova i medicinskih sredstava. Isto tako ona služi kao nastavna baza za edukaciju studenata, magistara farmacije i farmaceutskih tehničara. Svе аktivnоsti u Službi prоvоdе sе u skladu sa zahtjevima sertifikacionih standarda za bolnice u Republici Srpskoj kao i stаndаrdima Dоbrе аpоtеkаrskе prаksе (DАP).

 

Unutrašnje organizacione jedinice u medicinskoj djelatnosti su: – Odsjek – Ambulanta – Kabinet

Osnovna organizaciona jedinica u nemedicinskoj djelatnosti je služba:
1) Služba za plan, analizu i javne nabavke
2) Služba za računovostvo
3) Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove
4) Služba za informaciono – komunikacione tehnologije (IKT)
5) Tehnička služba
6) Služba za ishranu pacijenata