Danas, 8.maja 2017. godine za članove multidisciplinarnog rehabilitacionog tima Dječijeg odjeljenja Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ počeo je prvi od ukupno tri modula stručne edukacija pod nazivom Senzorna integracija prema Ayers® u pedagogiji/SIAT® pod vodstvom dipl. psiholog-master, specijaliste kliničke psihologije, instruktorice senzorno integracijske pedagogije i MarteMeo supervizorke Ive Papić.

Edukacija je namijenja vaspitno-obrazovnim stručnjacima u razvojnoj rehabilitaciji koji rade sa djecom s poteškoćama u razvoju (učiteljima, vaspitačima, psiholozima, defektolozima, logopedima, fizioterapeutima, radnim terapeutima, pedagozima, socijalnim radnicima).

Iva Papić, dipl. psiholog-master, specijaliste kliničke psihologije, instruktorice senzorno integracijske pedagogije

Iva Papić, dipl. psiholog-master, specijaliste kliničke psihologije, instruktorice senzorno integracijske pedagogije

Senzorna integracija je termin za proces  kojim nervni sistem obrađuje informacije koje putem čula (čulo vida, sluha, dodira, mirisa, okusa) u velikom broju pristižu u naš mozak svakog trenutka. Ova neurobiološka aktivnost omogućava mozgu da organizuje i integriše sve čulne informacije (stimuluse) te ih tako integrisane koristi za kretanje, učenje i ponašanje. Integracija svih čula je neophodna da bi se ostvarila funkcionalna reakcija našeg organizma.

Tokom usavršavanja kroz tri modula od po pet dana, polaznici će steći će znanja o neurološkoj pozadini poremećaja senzorne integracije bazirana na aktuelnim rezultatima neurobioloških i neurofizioloških istraživanja. Dobit će znanja kojima će moći efikasno pomagati djeci s teškoćama senzorne integracije i znatno poboljšati njihove izglede za budućnost.

Po završetku edukacije polaznici polažu ispit koji se sastoji iz provjere teorijskog znanja iz oblasti senzorne integracije i praktičnog dijela koji obuhvata studije slučajeva.

 

 

Edukacija - senzorna integracija - učesnici

Edukacija – senzorna integracija – učesnici