U cilju unapređenja i proširenja usluga za naše pacijente, u Zavodu će uskoro biti dostupna nova dijagnostička metoda pod nazivom Kvantitativno senzorno testiranje (QST), koju će provoditi stručnjaci u Kabinetu za EMNG dijagnostiku. Zavod je nabavio aparat za kvantitativno senzorno testiranje perifernog nervnog sistema  za čiju primjenu su ljekari iz Zavoda obučeni u KC Srbije, nakon čega su, u sklopu interne edukacije, svoja znanja i iskustva prenijeli na kolege u Zavodu.

QST je metoda kojom se standardizovanim senzitivnim nadražajima (bol, toplo, hladno, vibracija, pritisak i dr.) određuje prag pojedinog senzibiliteta, odnosno, sposobnost ispitanika (pacijenta) da svjesno osjeti određeni nadražaj.

Ova metoda ima svoj poseban značaj i primjenu kod pacijenata sa različitim polineuropatijama i kod uspostavljanja dijagnoze hroničnog, neuropatskog bola.