Zavod „Dr Miroslav Zotović“ je od danas unaprijedio dijagnozu osteoporoze uz pomoć novoinstaliranog softvera TBS iNsight.

Ovaj jedinstveni softver procjenjuje mikroarhitekturu kostiju što je velika prednost za pacijente jer nije potrebno dodatno vrijeme skeniranja. Pomoću ove dijagnostičke metode ljekarima je olakšano da na vrijeme otkriju pacijente sa visokim rizikom od preloma.

U Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ organizovana je dvodnevna obuka ljekara koji se bave liječenjem i dijagnozom osteoporoze za primjenu TBS iNsight softvera.

Blagovremena sveobuhvatna dijagnostika ima presudan značaj u prevenciji preloma kostiju što se direktno odražava kako na kvalitet života pacijenta, tako i zdravstveni sistem u cjelini.