Dr Bojan Miholjčić i dr Bojan Kuzmanović, spacijalisti ortopedije sa traumatologijom, zaposleni na Odjeljenju za ortopedsku hirurgiju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka učestvovali su na godišnjem sastanku Američke akademije za ortopedsku hirurgiju u New Orleans – SAD, održanom od 6. do 10. marta 2018.

Ovo je bila prilika da se upoznaju sa najnovijim dostignućima iz oblasti ortopedske hirurgije, ostvare kontakte sa kolegama širom svijeta i dobre prakse  i iskustva unesu u svoj svakodnevni rad u Zavodu.