U Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u subotu 21. aprila polaganjem završnih ispita završena je edukacija iz kombinovane dekongestivne terapije za fizioterapuete i ljekare po licеncirаnom prоgrаmu Меđunаrоdnе Akаdеmiје Dr. Vodder iz Austrije. Kombinovana dekongestivna terapija  se sastoji od manuelne limfne drenaže, njege kože, kratkoelastične višeslojne kompresivne bandaže i edukacije pacijenata.  

Edukatori su licencirani  instruktori – Silva Uršič iz Slovenije i dr Melanie Wolhgenannt iz Austrije.

Navedeni način liječenja se primjenjuju kod stanja i oboljenja limfnog sistema, kao što su stečeni limfedem, urođeni limfedem, stanja poslije trauma i operacija. Pacijenti koji se najčešće upućuju radi tretmana limfedema su pacijenti nakon hirurškog liječenja karcinoma dojke.

Zavod „Dr Miroslav Zotović“  se kompleksnom dekongestivnom terapijom bavi već 15  godina, a sada je jedina ustanova u regionu sa timom od 9 doktora i fizioteraputa sa međunarodnim sertifikatom Akademije „Dr Vodder“.

Teoretski dio edukacije je akreditovao i Savjet za zdravlje Republike Srpske.