U Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na lokaciji u Slatini u periodu od 26. do 28.6.2018. održava se trodnevna radionica na temu: „Peer podrška u rehabilitaciji i integraciji preživjelih od mina“ čiji su organizatori nevladina organizacija World Vision i Organizacija amputiraca Republike Srpske “UDAS”.

Svrha radionice je upoznavanje osoblja Centara za mentalno zdravlje (CMZ) i Centara za fizikalnu rehabilitaciju (CBR) iz projektnih opština sa ključnim izazovima sa kojima se susreću preživjeli od mina u procesu njihove rehabilitacije i integracije. Učesnici radionice će se takođe upoznati sa osnovnim elementima peer podrške, te sagledati pitanja važna za primjenu peer podrške kroz formiranje i funkcionisanje grupa podrške.

Prema riječima Mr sci. dr  Nataša Tomić, pomoćnice direktora za kvalitet i sigurnost usluga: “Zavod“Dr Miroslav Zotović“ decenijama  koristi potencijale i blagodeti koje pružaju  grupa pshihsocijalne podrške i korisničke grupe u procesu rehabilitacije odraslih i djece. Krajnji cilj jeste povratak pacijenta u porodicu, u radnu i društvenu sredinu. Redovno se održavaju grupe podrške za pacijente sa amputacijama ekstremiteta, grupe podrške za majke sa djecom ometenom u razvoju, kao i grupe  pacijenata  sa dijabetesom, neurološkim i malignim oboljenjima.  Korisničke organizacije kao što su UDAS, Partner i mnoge druge jesu punovrijedni saradnici u organizovanju grupa i predstavljaju podršku u socijalizaciji pacijenata i porodica. Radionica o korisničkim grupama koju vode stručnjaci iz Zavoda će biti prilika da se podijele iskustva i još bolje povežu vladin i nevladin sektor, po dobrobit korisnika.”