Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ bio je domaćin je simpozijuma „Hirurško liječenje i rehabilitacija povreda i oboljenja perifernog nervnog sistema – Bazična razmatranja, kontroverze, savremeni stavovi i inovacije’’ koji se održao u Slatini od 08. septembra 2018. godine.

Učešće eminentnih stručnjaka iz oblasti neurohirurgije, ortopedije, plastične hirurgije, radiologije, neurologije i fizikalne medicine i rehabilitacije iz zemlje i regiona ovaj Simpozijum stavlja u sam vrh stručnih skupova u regionu i čini priliku za stalno unaprjeđenje znanja rehabilitacionih timova Zavoda, kao i kolega iz drugih ustanova, sa ciljem unaprjeđenja zdravlja naših pacijenta.

Naglašavajući značaj žive riječi i susret kolega u cilju uspostavljanja saradnje, razmjene znanja i iskustava, te savremeni multidisciplinarni pristup liječenju pacijenta Simpozijum „Hirurško liječenje i rehabilitacija povreda i oboljenja perifernog nervnog sistema“ je, kroz 30 predavanja, obradio aktuelne teme iz različitih oblasti dijagnostike, liječenja i rehabilitacije povreda i oboljenja perifernog nervnog sistema.

Veliki značaj ovom stručnom skupu daje i činjenica da je od ukupno 24 predavača, 16 stranih predavača od kojih su većina univerzitetski profesori.

Prof. dr sc. med. Lukas Rasulić, spec. neurohirurg, načelnik Odeljenja za bolesti i povrede perifernih nerava KC Srbije i predsednik Udruženja neurohirurga Srbije, Prof. dr sc. med. Tatjana Bućma, spec. fizijatar, načelnica Odjeljenja za neurorehabilitaciju Zavoda “Dr Miroslav Zotović” i predsjednica Udruženja fizijatara RS, Prof. dr sc. med. Goran Tulić, spec. ortopedije i traumatologije Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KC Srbije, Prof. dr sc. med. Darko Golić, spec. anestezije i reanimacije, Klinika za anesteziju i reanimaciju UKC RS, samo su neki od predavača čija predavanja smo imali priliku i zadovoljstvo čuti na ovom stručnom skupu.

Jačajući saradnju stručnjaka iz Srbije i Republike Srpske, organizatori Simpozijuma su: Odjeljenje za neurorehabilitaciju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ‘’Dr Miroslav Zotović‘’ Banja Luka i Odeljenje za bolesti i povrede perifernih nerava, funkcionalnu neurohirurgiju i hirurgiju bola Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije u saradnji sa Udruženjem fizijatara Republike Srpske i Udruženjem neurohirurga Srbije.