#

Slatina

Balneoterapija

8

Termomineralna voda

Termomineralna voda, najveće slatinsko blago, se u modernoj medicini uspješno koristi za poboljšanje čovjekovog zdravlja i za prevenciju bolesti.

Još su stari Rimljani koristili blagodeti termalne vode Slatine o čemu svjedoče brojna arheološka nalazišta, kao i rimski novčići koji su pronađeni u slatinskom vrelu. Izgradnja banjskog objekta i korištenje vode u ljekovite medicinske svrhe počinje u doba austrougarske vladavine, a prva naučna istraživanja termalne vode ovog područja izvršio je prof. Ludwig 1888. godine. Od tog doba, iz decenije u deceniju, usavršavanjem medicine otkrivana su i nova područja primjene ovog blaga prirode.

Danas postoji i izgrađena infrastruktura koja omogućava maksimalnu iskorištenost Slatinske vode.

Redovno se vrši i kompletna fizičko-hemijska analiza termomineralne vode Banje Slatina. Posljednja analiza izvršena je 2017. god.  kada je potvrđeno da je po svojim fizičko-hemijskim osobinama voda u Banji Slatini dobro mineralizovana (2,4 gr/l) kalcijum i magnezijumom, hidrokarbonatna, sulfatna, ugljenokisela (Ph vrijednost 6,3) hipertermalna, sa temperaturom od 39ºC – 42,3ºC.

Slobodnim padom, voda se od izvora dovodi do 4 zatvorena bazena sa ugrađenim masažerima. Osim u bazenima, voda se koristi i u hidroterapijskim kadama, što omogućava individualni pristup fizioterapeuta pacijentu u toku primjene hidroterapije.

Terapijski učinak se postiže kombinacijom fizičkih osobina vode (sile potiska, hidrostatskog pritiska, gustine vode, toplotnog efekta) sa terapijskim vježbama uz potenciranje ostalog fiziološkog djelovanja vode koje proizilazi iz njenog hemijskog sastava.

Veoma je značajno prisustvo rastvorenog ljekovitog gasa CO2 (ugljen-dioksida) u količini 1 g/l. Ugljen-dioksid je gas koji difuzijom prolazi kroz kožu i ispoljava u organizmu višestruka ljekovita dejstva.

5Ljekovito blato – peloid

U sklopu banjskog kompleksa izgrađen je moderni kompleks peloidnih kupatila u kome se pružaju usluge balneoterapije (primjena ljekovitog blata i termomineralne vode u svrhu liječenja). Ljekovito blato – peloid nastaje u blatnim bazenima kiseljenjem gline u termomineralnoj vodi a onda se nakon završetka procesa zrenja najmodernijom tehnologijom priprema i dovodi do moderno uređenih blatnih kabina gdje se aplikuje na pacijenta/klijenta.

Indikacije za primjenu peloida su: degenerativni reumatizam perifernih zglobova i kičmenog stuba, hronični zapaljenski reumatizam u fazi remisije, vanzglobni reumatizam, posttraumatska stanja, hronični adneksiti, parametritisi, neurološka oboljenja (neuralgije, neuritisi) i sl.

Visokospecijalizovani timovi za medicinsku rehabilitaciju, blagodeti termomineralne vode i ljekovitog blata, koje se prozvodi prirodnim putem u peloidnim bazenima, čine da je Banja Slatina biser zdravstvenog turizma što potvrđuje i nagrada “Zlatna turistička ruža BiH”.

'. [contact-form-7 id="1642" title="Slatina - sve usluge"] .'