#

Slatina

  • Odlukom Vlade Republike Srpske od 28.07.2016. g. zaštićeni šumski kompleks u neposrednoj blizini Banje Slatina je proglašen kao park šuma u VI kategoriji u III stepenu režima zaštite.
  • Kompleks je proglašen pod nazivom Park-šuma „Slatina“, zaštićene površine od 35,73 ha.
  • Za Upravljača Park-šume „Slatina“ je određen Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, koji je dužan da obavlja poslove očuvanja, unapređivanja, promovisanja prirodnih i drugih vrijednosti, te održivog korišćenja zaštićenog područja u cilju valorizacije turističkih, sportsko-rekreacionih i zdravstvenih funkcija, kao i poslove sprovođenja propisanih režima zaštite i očuvanja prirodnog dobra.
  • Zaštita, korišćenje, upravljanje i razvoj se sprovodi po ključnom strateškom dokumentu;
    Planu upravljanja koji je usvojen 2017.g. sa rokom važenja 2018.-2027.g.
  • Velikim angažmanom menadžmenta Zavoda na čelu sa direktorom dr. Talić Goranom obezbijeđena su sredstva i krajem 2018. g. se krenulo u realizaciju Plana upravljanja, sa pripremnim zemljanim (građevinskim) radovima i nastavljeno u 2019. g.
  • Sve radove; po ugovorima; izvode domaći izvršioci, pod nadzorom stručnih lica, po fazama rada i oblastima.