#

Dijagnostika

Dijagnostika osteoporoze

Dijagnostika osteoporoze - uz tekst

Osteodenzitometrija

Osteoporoza je hronično, progresivno oboljenje kostiju koje dovodi do poremećaja koštane čvrstine što uzrokuje povećan rizik za prelom.

Prvi znaci osteoporoze su smanjenje tjelesne visine, deformacija kičmenog stuba, pogrbljenost, a pojava iznenadnih jakih bolova u leđima je znak preloma pršljena. Prelom može nastati spontano ili usljed naglog i nezgodnog pokreta, pada sa svoje ili sjedeće visine, pri dizanju tereta u nepravilnom položaju. Prelom pršljena najčešće ostaje neprepoznat i utvrdi se na usputnom radiološkom nalazu. Da bi se klinička sumnja na osteoporozu radiološki potvrdila (RTG grudno-slabinske kičme) gubitak koštane gustine mora biti veći od 30%.

Pregled ljekara specijaliste

Pacijenti mogu doći na konsultacije i na pregled specijaliste po preporuci doktora porodične medicine i drugih specijalnosti ili samoinicijativno ukoliko žele znati kakvo je stanje njihovog koštanog sistema i da li su u riziku za nastanak osteoporoze. Pregled  obuhvata uzimanje detaljne anamneze,  klinički pregled  kao i ispunjavanje i analizu upitnika za procjenu faktora rizika za prelom.

Nakon toga, pacijent se upućuje na mjerenje koštane mineralne gustine na osteodenzitometru – DXA osteodenzitometriju.

DXA osteodenzitometrija

Mjerenje koštane mineralne gustine na osteodenzitometru predstavlja zlatni standard za ranu dijagnozu osteoporoze. Koštana mineralna gustina mjeri se u području slabinske kičme, kuka i donjeg dijela podlaktice. Metoda je pouzdana, komforna, kratko traje (5-10 min), bezbolna, doza zračenja je minimalna, a preciznost visoka.

Kabinet za osteoporozu Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ posjeduje savremeni kompjuterizovani osteodenzitometar DXA Lunar Prodigy Advance koji ima sljedeće mogućnosti:

  • standardno  mjerenje mineralne gustine kosti (BMD g/cm²) centralnog i perifernog skeleta (lumbalna kičma, kukovi, podlaktica)
  • DXA metode
  • pedijatrijski softver
  • ortopedski softver (mjerenje BMD oko implantata)
  • body composition

Radiološki pregled kičmenog stuba treba raditi kod:

  • sumnje na osteoporotični prelom
  • iznenadnih jakih bolova u leđima
  • kod gubitka tjelesne visine više od 3 cm
  • urednog DXA nalaza, gdje postoji klinička sumnja na osteoporozu.

Pored ljekara specijaliste fizijatra, tim Kabineta za osteoporozu čine i specijalista medicinske biohemije, medicinske sestre, fizioterapeuti, radni terapeuti, psiholog, RTG tehničari, laboranti. Po potrebi se angažuju endokrinolog, ortoped, ginekolog i socijalni radnik.

Laboratorijske analize su potrebne da bi se isključili sekundarni uzroci osteoporoze.
U Biohemijsko-hematološkoj laboratoriji rade se laboratorijske pretrage (SE, krvna slika, kreatinin, alkalna fosfataza, kalcijum i fosfor u serumu i 24satnom urinu, transaminaze, elektroforeza proteina, određivanje vitamina D (25-OH) u serumu, markera koštane izgradnje i razgradnje, najčešće Osteoklacin i beta Crosslaps).
Pomoću koštanih markera procjenjujemo brzinu koštane pregradnje, terapijski odgovor i rizik za prelom.

'. [contact-form-7 id="2535" title="Dijagnostika osteoporoze"] .'