#

O Zavodu

 

dsc_0490Kontinuirana medicinska edukacija  za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“  organizuje se u cilju stalnog unaprjeđenja stručnih znanja, kako bi se održale i unaprijedile veštine i kompetencije u pružanju zdravstvenih usluga pacijentima. Cilj organizacije kontinuirane medicinske edukacije  je i stalno praćenje novih naučnih i stručnih znanja i veština, koje u sinergiji sa opšte priznatim i već primjenjenim doktrinama i metodama, omogućavaju razvoj i unapređenje stručnih potencijala na individualnom i institucionalnom planu. Kroz programe raznovrsnih edukacija, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici bolje upoznaju mogućnosti korišćenja savremene opreme i metoda pružanja zdravstvenih usluga, imaju priliku za razmenu znanja, stavova i iskustava, i za upoznavanje interdisciplinarnih savremenih pristupa u dijagnostici, terapiji i liječenju, a samim tim i kontinuiranog testiranja sopstvenog znanja i veština, a sve u cilju unapređenja zdravstvene zaštite koja se pruža pacijentima u Zavodu.

Kontinuirana medicinska edukacija unutar Zavoda  se sprovodi u vidu stručnih sastanaka, organizovanih za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike. Predavači na stručnim sastancima su zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici zaposleni u Zavodu, zatim predavači po pozivu iz drugih institucija. Pored navedenog, Zavod je nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, ali i Visoke medicinske škole Prijedor, Srednjoškolskog centra Apeiron i  Medicinske škole Banjaluka.  U stručne posjete Zavodu dolaze i učenici srednjoškolskih centara iz RS-a, medicinskog usmjerenja –  fizioterapeut i radni terapeut. U okviru kontinuirane medicinske edukacije unutar Zavoda organizuju se kursevi, kongresi, simpozijumi, a zdravstveni radnici ustanove se redovno i kontinuirano usavršavaju na brojnim kongresima i studijskim boravcima u zemlji i inostranstvu. Značajan broj zdravstvenih radnika Zavoda objavljuje naučne i stručne radove u vodećim međunarodnim i nacionalnim naučnim i stručnim časopisima, monografijama i knjigama.

dsc_0585Godine 2012. Zavodu je pripala čast da bude organizator, pokrovitelj i sponzor 4. Kongresa fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. U oktobru 2016. godine u Banjaluci je održan  6. Kongresa fizijatara BiH sa međunarodnim učešćem, kada je predstavljen značajan broj stručnih i naučnih radova fizijatara iz Zavoda.

U Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ trenutno je zaposleno 88 ljekara, od kojih je najveći broj specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije – 45, zatim ortopedi – 11, specijalisti anestezije sa reanimacijom – 2, internista – 1,  pneumofiziolog – 1. Pet ljekara specijalista su subspacijalisti različitih oblasti medicine: 2 subspecijalista balneoklimaktologije, 2 subspecijalista baromedicine i 1 subspecijalista angiologije. Trenutno su još četiri ljekara Zavoda na subspecijalizaciji i to 2 angiologa, 1 reumatolog i 1 dječiji fizijatar.

Od ukupnog broja od 29 doktora medicine, njih 24 je na specijalizaciji: 14 specijalizanata fizikalne medicine i rehabilitacije, 3 specijalizanta ortopedije, 2 specijalizanta interne medicine, 2 specijalizanta reumatologije, 1 specijalizant dječije neurologije i 1 specijalizant anestezije sa reanimacijom. Svjesni da unaprijeđenje znanja znači i kvalitetniju uslugu za pacijente, menadžment Zavod podstiče edukaciju, koju ljekari i drugo medicinsko osoblje stiče u renomiranim ustanovama u regionu i šire.

U Zavodu se ističe, iznad svega, da se pacijent mora sagledati kao cjelina, te da timski rad specijalista i subspecijalista drugih grana medicine dodatno naglašavaju multidisciplinarnost u pristupu pacijentu.

Posebne tehnike/usluge

Doktori specijalisti i ostali članovi medicinskih timova Zavoda posjeduju sertifikate za kliničku osteodenzitometriju, urodinamska ispitivanja, elektromioneurografiju (EMNG), ultrazvučnu dijagnostiku krvnih sudova, mekih tkiva i zglobova, adbomena i dr.

Multidisciplinarni tim za skoliozu je pohađao brojne međunarodne edukacije za dijagnostiku i tretman skolioza – program Bolnice Banjica, program Katarine Schrot, program Negrini i dr.

Dijagnostika i tretman neurorizičnih beba i djece ometene u razvoju se provodi prema savremenim konceptima kao što su Bobath i Vojta terpaija.

Zavod ima timove sa međunarodno priznatim sertifikatima (trening trenera) za edukaciju u oblasti menadžmenta dijabetesnog stopala, tako da pored pacijenata timovi Zavoda edukuju i zdravstvene radnike i sardnike.

Zavod je referentna ustanova za tretman hronične rane – od korištenja savremenih principa previjanja i tretmana rane, preko ultrazvučnog debridmana i hiperbarične oksigenoterapije.

Ortopedski tim Zavoda  se edukuje u prestižnim ortopedskim kućama, kao i na vrhunskim praktičnim radionicama u Evropi i Americi. Ortopedi i drugi članovi tima svoje znanje nesebično dijele i već godinama ugošćuju ortopede i doktrore na specijalizaciji iz zemlje i regiona, koji u Zavodu imaju priliku učestvovati u najsloženijim operativnim zahvatima, kao što su revizione operacije kuka i koljena.

 

Sala tima 

 

Sala za predavanja na II spratu

 

Multimedijalna sala

 

Kongresna sala Slatina