#

Liječenje i rehabilitacija

Habilitacija i rehabilitacija djece

Pregled Tima za skoliozu

Pregled Tima za skoliozu

Najčešća oboljenja koja se tretiraju u rehabilitaciji djece možemo pojednostavljeno podijeliti na:

  • razvojna i neurološka oboljenja (odstupanja u razvoju djeteta u prvoj godini života, cerebralna paraliza, psihomotorna retardacija, senzomotorna zaostajanja u razvoju, paralize nerava, povrede glave i kičmene    moždine, upale mozga i moždanih ovojnica, te druga neurološka oboljenja)
  • urođene mane i deformiteti (razvojni poremećaj kuka, deformiteti ruku, nogu, kičmenog stuba i grudnog koša)
  • oboljenja i stečeni deformiteti mišića, kostiju i zglobova (mišićna distrofija, miopatija, upale zglobova i mišića, krivi vrat, ukočenost zglobova različitih uzroka, loše držanje tijela, deformiteti kičmenog stuba i   grudnog koša)

Liječenje djece i omladine se provodi stacionarno, ambulantno i kroz dnevenu bolnicu.

Specijalisti fizikalne medicine sa dodatnom edukacijom iz oblasti razvojne rehabilitacije svakodnevno rade u ambulanti, prema utvrđenom rasporedu.

U Zavodu radi i Tim za pacijente sa skoliozom koji se bavi:

  • dijagnostikom, liječenjem, izradom i aplikacijom svih vrsta midera za liječenje deformiteta kičmenog stuba
  • procjenom, izradom i aplikacijom ortoza za stečene i urođene deformitete grudnog koša i ekstremiteta.

Kroz dnevnu bolnicu pružaju se usluge kompletnog habilitaciono/rehabilitacionog tima za pacijente u čijem liječenju je neophodan multidisciplinarni tim a koji mogu dolaziti u Zavod prema utvrđenom sedmičnom rasporedu.

Radi što kvalitetnijeg i efikasnijeg rada sa djecom mnogo se ulaže u kontinuiranu edukaciju osoblja. Ljekari, fizioterapeuti i radni terapeuti su završili obuku i dobili sertifikate za praktikovanje svjetski poznate Neurorazvojne terapije – Bobath, PNF tretman, Vojta terapije, te individualne terapije za liječenje deformiteta kičmenog stuba Katherina Schrot i SEAS Negrini.

Psiholog je završio specijalizaciju iz kliničke psihologije, međunarodno priznatu edukaciju za MarteMeo, Montessori terapeuta i terapeuta senzorne integracije.

Logopedi su edukovani za augmentativnu komunikaciju. Jedan logoped na Odjeljenju je završio i za terapeuta senzorne integracije a na specijalizaciji je iz ranih intervencija.

Svo osoblje Dječijeg odjeljenja je završilo informativni kurs iz MarteMeo terapije, a za MarteMeo praktičare završilo je 11 članova Tima.

Pored svih dijagnostičkih (laboratorija; RTG; EMNG; DEXA, urodinamika i dr.) i terapijskih usluga koje su unutar Zavoda dostupne i Dječijem odjeljenju, na Odjeljenju su kao stalni konsultanti i neuropedijatar, ortoped-vertebrolog. Odjeljenje ima odličnu saradnju sa Klinikom za dječije bolesti i centrima za rehabilitaciju pri domovima zdravlja širom Republike Srpske.

 

Robotski asistirana rehabilitacija predstavlja primjenu novih naučnih dostignuća u medicini i tehnici, a u dječijoj rehabilitaciju u Zavodu “Dr Miroslav Zotović” se primjenjuje od oktobra 2019. godine.

Najčešća neurološka oboljenja, koja su ujedno i indikacija za primjenu robotike u neurorehabilitaciji u dječjoj dobi su:

  • cerebralna paraliza,
  • povrede glave i 
  • povrede kičmene moždine.

Popularno rečeno, primjena robotike u rehabilitaciji se zasniva na sposobnosti mozga da se nakon povrede ili oštećenja reorganizuje i uspostavi nove veze (sinapse) između nervnih ćelija (neurona). Novoformirane sinapse preuzimaju ulogu i funkciju oštećenih dijelova. Ova sposobnost mozga da se stalno moduliše naziva se  neuroplastičnost.

Uspjeh ove tehnologije se zasniva na činjenici da robotski potpomognuti trening omogućava veliki broj ponavljanja specifičnih zadataka, tokom dužeg vremenskog perioda. Usljed velikog broja ponavljanja pokreta u nervnom sistemu se stvara odgovarajući obrazac, koji je podloga za uspostavljanje funkcije kretanja.

Kako je  mozak djeteta mnogo „plastičniji“ od mozga odrasle osobe, uz druge terapijske postupke, primjenom robotike se postiže poboljšanje sveukupne funkcionalne sposobnosti djeteta.

Nadležni doktor – kliničar upućuje svog pacijenta na timsku procjenu podobnosti za robotski asistirani trening. U Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ procjenu vrši  multidiscplinarni tim, kroz klinički pregled i putem standardizovanih testova navedenih u dokumentu kliničkog puta.

Navedena timska procjena zahtijeva prijem na Dječije odjeljenje, kroz stacionar ili dnevnu bolnicu u trajanju od 3 do 5 dana, nakon čega se organizuje  sastanak kome pored doktora specijalista/ supspecijalista, fizioterapeuta i  radnog terapeuta, prisustvuju dijete i roditelj. Završna  procjena traje oko sat vremena za svako dijete individualno. Razmatraju se mogućnosti uključivanja djeteta u robotiku,  donose se zaključci i postavalju  ciljevi koji se ispunjavaju uz  pomoć robotski asistiranog treninga.

Video

'. [contact-form-7 id="1614" title="Habilitacija i rehabilitacija djece"] .'