#

Liječenje i rehabilitacija

Neurološka rehabilitacija

Neurološka rehabilitacija - uz tekst

Fizikalna terapija

Neurološka rehabilitacija podrazumijeva rehabilitaciju pacijenata neposredno nakon neurološkog, neurohirurškog ili ortopedskog liječenja, kao i pacijenata liječenih na drugim odjeljenjima, kod kojih postoji neurološko oštećenje, nastalo kao posljedica bolesti, povrede ili operativnog zahvata.

U okviru Odjeljenja za neurorehabilitaciju liječe se i oporavljaju:

  • Pacijenti nakon moždanog udara, sa multiplom sklerozom, Parkinsonovom bolešću i sl., koji za poslijedicu imaju otežan hod ili potpunu nemogućnost samostalnog kretanja, te djelimičnu ili potpunu oduzetost jedne strane tijela;
  • Pacijenti nakon povrede mozga i/ili povreda kičme koje za poslijedicu imaju oduzetost nogu ili kod povrede vratnog dijela oduzetost sva 4 ekstremiteta;
  • Pacijenti u stanju kome, nastale kao poslijedica povrede glave, višestrukih povreda glave i tijela ili srčanog zastoja u toku nekog operativnog zahvata
  • Pacijenti sa oboljenjima mišića (razni oblici mišićne distrofije);
  • Pacijenti sa oboljenjima i povredama nerava, nervnih spletova ili nervnih korijenova

Rehabilitacija se sprovodi na dvaodjeljenja:

Neuro A koji raspolaže sa 40 kreveta i prilagođen je rehabilitaciji nepokretnih i  teško pokretnih pacijenata.

Neuro B raspolaže sa 53 kreveta gdje se liječe rehabilituju pokretni pacijenti ili pacijenata koji se kreću uz pomoć pomagala (kolica, hodaljki, štaka, štapa..)

Na odjeljenju se radi timski, odnosno u liječenju i rehabilitaciji pacijenata učestvuje veliki broj stručnjaka – ljekar specijalista fizijatar, medicinske sestre, fizioterapeuti, radni terapeuti, psiholozi, logopedi, socijalni radnici, somatopedi, majstori ortotičari. Po potrebi se uključuju  i doktori specijalisti drugih grana (internisti, ortopedi, endokrinolozi, neuropsihijatri). Pacijenti i članovi njihovih porodica su centralni članovi rehabilitacionog tima.

Fizikalna rehabilitacija se sprovodi primjenom savremenih tehnika  među kojima su Bobath, PNF, kinezitejping, manuelne tehnike i dr.

Od 2019. godine, nabavkom uređaja za robotski potpomognuti trening  hoda (Lokomat), konvencionalna  neurorehabilitacija  je upotpunjena i osavremenjena, a provedena je obuka za upotrebu i rukovođenje istim. Zavod je postao  dio „porodice“ za robotski asitiranu  rehabilitaciju  kao prva i jedina ustanova u Bosni i Hercegovini, time su pacijenti dobili na raspolaganje najbolje preduslove i mogućnosti za provođenje kompletne i savremene neurorehabilitacije, kakva se dobija u svjetskim centrima za neurorehabilitaciju. Lokomat  Pro  je  komforan i siguran aparat za trening hoda u svrhu oporavka djelimične ili potpune slabosti donjih ekstremiteta kroz veliki broj konsekutivnih, korektnih, simetričnih i jednakih ponavljanja elemenata hoda.

Pružanjem pravovremenog feedback-a u realnom vremenu uređaj motiviše pacijenta i osigurava aktivno učešće pacijenta, te povećava samoaktivaciju.

Primjena robotike u rehabilitaciji se zasniva na neuroplastičnosti , odnosno sposobnosti mozga da se nakon bolesti ili povrede moduliše, reorganizuje i uspostave nove veze ( sinapse) između  nervnih ćelija koje preuzimaju ulogu i funkciju oštećenih dijelova.

 

Tokom rehabilitacije radni terapeuti obučavaju članove porodice ili one koji će brinuti o pacijentu kako postupati u kućnim uslovima te pružaju savjete za adaptaciju postojećih životnih prostora pacijenta kako bi se omogućila maksimalna funkcionalnost u svakodnevnim aktivnostima u kući.

Značajnu podršku pacijentu pružaju članovi tima za psihosocijalnu rehabilitaciju koju čine psiholog, logoped, somatoped i socijalni radnik.

U okviru Odjeljenja za neurorehabilitaciju nalazi se i Kabinet za EMNG i Kabinet za urodinamska ispitivanja.

 

Video

'. [contact-form-7 id="1624" title="Neurološka rehabilitacija"] .'