#

Liječenje i rehabilitacija

Psihosocijalna rehabilitacija

socijalni radnikPsihosocijalno-edukativna rehabilitacija odraslih je zastupljena na svim medicinskim jedinicama u Zavodu gdje se provode liječenje i rehabilitacija odraslih pacijenata.

Stručnjaci Tima za psihosocijalno-edukativnu rehabilitaciju odraslih značajno doprinose sveobuhvatnosti rehabilitacije i pomažu socijalizaciji pacijenata jer paralelno sa direktnim radom sa pacijentima, aktivno učestvuju i u pružanju podrške i savjetovanju članova porodice te aktivno rade na umrežavanju sa lokalnom zajednicom (NVO, humanitarne organizacije, korisnička udruženja i sl.).

 

Tim za psihosocijalno-edukativnu rehabilitaciju odraslih čine:
• psiholog
• socijalni radnik
• logoped

Psiholog

Rehabilitacija je složen i sveobuhvatan proces jer narušavanje fizičkog integriteta za sobom nosi i promjene u emocionalnom i socijalnom funkcionisanju osobe.  Nastanak  fizičkog oštećenja, život sa hroničnim oboljenjem ili stanjem, mogu dovesti do promjena u čovjekovom doživljaju sebe, profesionalnim  i  porodičnih ulogama, te društvenog statusa.

Kada pacijenta u toku rehabilitacionog procesa upute psihologu često se javlja pitanje  ’’Zašto, pa nisam ja lud?’’. Prioritetna uloga psihologa u rehabilitaciji nije dijagnostifikovanje nedostataka, smetnji i oštećenja,  nego sagledavanje svih psihičkih snaga i potencijala, kako bi pacijent dostigao maksimum u odnosu na svoje aktuelno stanje. Individualni pristup svakom pacijentu omogućava da se sagledaju sve njegove sposobnosti, osobine ličnosti i socijalno funksionisanje, te u skladu s tim planira odgovarajući tretman. Iako su psiholozi u našoj ustanovi završili brojne i različite edukacije iz oblasti dijagnostike, terapije i savjetovanja tretmanski rad se primarno oslanja na specifične potrebe pacijenta.

Pored individualnih,  postoje i različiti vidovi grupnih tretmana u kojima pacijenti uz podršku stručnih lica imaju mogućnost  da podijele iskustva i savjetuju se sa drugim pacijentima koji prolaze kroz iste ili slične situacije.  Kontinuirano se održavaju i grupe za psihorelaksaciju sa ciljem smanjenja nivoa stresa i bola,  te ublažavanja anksioznosti i napetosti. Neizbježna karika u rehabilitaciji svakako su i članovi porodice pacijenta koji se, kad god je to moguće, uključuju u savjetodavni rad sa psihologom.

Posao psihologa podrazumjeva  i saradnju sa svim članovima tima, učestvovanje u edukacijama osoblja i pacijenata te stručnim skupovima psihologa i fizijatara. U završnoj fazi rehabilitacije obavlja se psihološka priprema pacijenta za reintegraciju u svoju sredinu.

Socijalni radnik

Promjene u zdravstvenom stanju mogu uticati  na porodične odnose, radnu sposobnost i opšti kvalitet života koji je osoba vodila do nastanka bolesti i/ili povrede.

Teškoće sa kojima se pacijenti najčešće suočavaju su nedostatak pomoći u aktivnostima svakodnevnog života (zdravstvena njega, održavanje lične higijene, održavanje domaćinstva i dr.), arhitektonske barijere (npr. stepenice), nabavka ortopedskih pomagala, narušen materijalni status i isključenost iz društva.

Uloga socijalnog radnika u Zavodu je da pomogne pacijentu i porodici da se prilagode na nove životne okolnosti. Na osnovu razgovora (socijalno-anamnestičkog intervjua) sa pacijentom, porodicom i drugim osobama u pacijentovom okruženju koje su od značaja za njegov oporavak, socijalni radnik procjenjuje aktuelne potrebe i sa pacijentom/porodicom dogovara plan tretmana.

Tretman obuhvata:

  1. procjenu mogućnosti porodice i okruženja da pacijentu pruže podršku u toku liječenja i da se obezbijede uslovi za njegov povratak u zajednicu (npr. pomoć u kući).

Ukoliko se u porodici ne mogu obezbijediti adekvatni porodični, stambeni i zdravstveni uslovi, socijalni radnik u saradnji sa porodicom ili centrom za socijalni rad, pruža podršku u daljem smještaju u privatne ili državne domove za njegu

  1. psihosocijalnu podršku koja traje tokom cijelog rehabilitacionog procesa
  2. savjetodavni rad i posredovanje ukoliko je pacijentu potrebna pomoć u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, penzijsko-invalidskog osiguranja i boračko-invalidske zaštite

Ustanove sa kojima se ostvaruje saradnja su centri za socijalni rad, ambulante porodične medicine, Fond zdravstvenog osiguranja, Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje, boračke organizacije, administrativne službe grada/opštine i druge po potrebi

  1. upoznavanje i povezivanje pacijenta sa nevladinim organizacijama i udruženjima koje mogu biti podrška (pravna, ekonomska, društvena, psihološka…) po povratku u zajednicu
  2. grupe za psihosocijalnu podršku i grupe za korisničku podršku. Na grupama korisničke podrške primjenjuje se “peer support“ model koji podrazumijeva podršku „jednakih jednakim“ i koje se realizuju u saradnji sa predstavnicima nevladinih organizacija (HO „Partner“).

Logoped

Logoped je član Službe za psihosocijalno-edukativnu rehabilitaciju odraslih i bavi se dijagnostikom i terapijom poremećaja govora i jezika i komunikativnih sposobnosti.

Problemi sa govorom i jezikom se sreću kod pacijenata sa cerebrovaskularnim oboljenjima (moždani udar), traumatskim oštećenjima mozga i povredama glave, neurodegenerativnim oboljenjima CNS-a (Multipla skleroza, Parkinsonova bolest, Amitrofična lateralna skleroza), tumorima i ostalim oboljenjima.

Pacijenti se po pojavi promjena govora i jezika i/ili otežene komunikacije sa okolinom javljaju  ljekaru specijalisti (neurologu, fizijatru, porodičnom ljekaru, fonijatru…) koji ih upućuje na logopedsku procjenu.

Problemi govora i jezika koji se najčešće sreću su :

  • teškoće u vidu upotrebe neodgovarajućih riječi, nemogućnosti pronalaženja adekvatnih izraza u govoru, nepravilnog  izgovora riječi, zapetljavanja tokom govora, gramatički nepravilnih rečenica, nepovezanog i nerazumljivog govora,  izostanka sposobnosti govora i komunikacije
  • otežan ili potpuni gubitak razumjevanja govora drugih lica
  • smetnje u čitanju, pisanju i računanju (izostavljanje i zamjena slova i brojeva, nemogućnost čitanja pisanja i računanja)
  • promjene na planu glasa ( tiši govor, izostanak glasa, promuklost, hrapav glas…)

Nakon uočavanja nekih od problema  jako je značajno na vrijeme zatražiti logopedsku pomoć,  kako bi se pravovremeno uradila procjena i započeo tretman.

Pri prvom dolasku kod logopeda utvrđujemo o kakvom poremećaju komunikativnih sposobnosti se radi. U zavisnosti od vrste poremećaja i načina njegovog manifestovanja planiramo tretman. Logopedski tretman može da traje par sedmica, mjeseci i do nekoliko godina. Tokom trajanja tretmana  bitno je uspostaviti kontakt sa članovima porodice i obaviti savjetodavno edukativni razgovor. Uključivanjem porodice pospješuje se opravak govorno jezičkog statusa.

Tim Odsjeka za psihosocijalno-edukativnu rehabilitaciju djece i omladine

dsc_5105_resize

Tim se bavi preventivnim, dijagnostičkim i terapijskim radom sa djecom, porodicom i lokalnom zajednicom.

Psiholog

Psiholog na Dječijem odjelu procjenjuje psihomotorni razvoj, kognitivne, neuropsihološke sposobnosti, socio-emocionalni razvoj i ponašanje djece koja dolaze na habilitacioni tretman. Nalaz i mišljenje psihologa se koristi u svrhu pripreme za komisijsku procjenu potreba djece i omladine sa teškoćama u razvoju, profesionalne orijentacije te za kreiranje individualnih, prilagođenih nastavnih, habilitacionih planova i programa.

Psiholog se bavi terapijskim radom, kako sa djecom tako i sa njihovim roditeljima.
U individualnom tretmanu se koristi Marte Meo terapija koja je efikasna metoda za prirodnu podršku komunikacije djece koja imaju izrazitih teškoća u ostvarivanju kvalitetnih interakcija sa drugima. Montesori terapija se koristi u cilju razvijanja spoznaje, socio-emocionalnih sposobnosti, komunikacijskih sposobnosti. Od 2011. godine primjenjuje se tretman senzorne integracije u cilju bolje prerade i organizacije čulne percepcije što dalje utiče na razvoj bolje organizacije ponašanja, bolje samokontrole, razvijanja samoinicijative u interakciji, jačanje samopouzdanja, itd. Kroz grupni rad sa djecom, potiče se razvoj kreativnosti, te se potiče socijalizacija djece s teškoćama u razvoju. Sa roditeljima psiholog sprovodi individualno i grupno savjetovanje. Roditelji se informišu o procesima psihičkog razvoja, vaspitanju, obrazovanju i habilitacionom tretmanu. Krajnji cilj svih postupaka i zadataka psihologa je poboljšanje kvaliteta života kako djece tako i njihovih porodica.

Socijalni radnik

Socijalni radnik na Dječijem odjeljenju identifikuje probleme i poteškoće koji se mogu javiti za vrijeme liječenja, u porodičnom funkcionisanju, te poteškoće i prepreke koje se mogu pojaviti na nivou šire socijalne sredine. Kroz tretmanski i savjetodavni rad koji se provodi individualno i u grupama za psiho-socijalnu pruža se pordška roditeljima/starateljima i djeci na re/habilitaciji sa ciljem stvaranje uslova za uključivanje djeteta u razne sfere društvenog života i spriječavanje socijalne izolacije djeteta i porodice.

Tokom savjetodavnog rada roditelji/staratelji djece dobijaju i informacije o mogućnostima ostvarivanja prava iz oblasti socijalne, dječije i zdravstvene zaštite, kao i o proceduri komisijske procjene djeteta sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju pri nadležnim Centrima za socijalni rad.

Logoped

Logoped na Dječijem odjeljenju radi na prevenciji, dijagnostici i tretmanu govornih, jezičkih i glasovnih poremćaja.

Preventivni rad obuhvata procjenu prelingvalnih sposobnosti dojenčadi i savjetodavni rad sa porodicom djece sa neurorizičnom simptomatologijom. Logopedski rad na najranijem uzrastu podrazumijeva i rad sa djecom koja imaju teškoće sisanja, gutanja i žvakanja. Savjetima i obučavanjem roditelja za primjenu specifičnih logopedskih metoda utičemo na artikulaciono mimički i govorno slušni razvoj djeteta. U dijagnostici se koriste razne metode utvrđivanja stanja percepcije, razumijevanje verbalnih poruka, artikulacinono mimičke motorike i mogućnosti realizacije ekspresivnog govora. Na osnovu postavljene dijagnoze primjenjuju se odgovarajuće metode logopedskog tretmana. Dužina tretmana zavisiće od govorno jezičkog poremećejai može trajati od nekoliko sedmica do nekoliko godina. Djeca sa izrazitim teškoćama verbalne espresije obučavaju se za primjenu tehnika augmentativne i alternativne komunikacije. Logoped učestvuje u habilitaciono-rehabilitacionom tretmanu kao član tima kroz saradnju sa ostalim stručnjacima.

Vaspitač

Vaspitač kao dio psihosocijalne rehabilitacije, zajedno sa ostalim članovima multidisciplinarnog tima, kreira i učestvuje u različitim aktivnostima, a u cilju socijalizacije djece čije liječenje i školovanje ponekad podrazumijeva dužu hospitalizaciju. Planira i organizuje vaspitno – obrazovni rad, slobodne aktivnosti, te aktivnosti koje se odnose na socijalnu integraciju djece. Doprinosi i pomaže u ispunjavanju školskih obaveza djece. Organizuje kreativne radionice iz dramskog, likovnog, muzičkog i drugih vaspitno – obrazovnih područja rada s djecom. Pomaže roditeljima da prihvate i uzmu aktivno učešće u igri sa djecom, shvatajući bitnost zajedničkog druženja i igre kao osnove za razvoj cjelokupnog dječijeg bića. Prati ponašanje djece. Vrši pripreme i realizuje posjete djece kulturnim i javnim institucijama. Pomaže u adaptaciji na uslove hospitalizacije, te razvijanju motivacije za terapijski proces. Aktivno sarađuje sa ostalim članovima tima.

'.

Vaše ime (obavezno)

Datum rodjenja (obavezno)

Grad (obavezno)

Kontakt telefon(obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Naslov poruke(obavezno)

Vaša Poruka (obavezno)

Priložite dokumente (dozvoljeni formati su: gif, jpeg, jpg, png, pdf i doc):

.'