#

Liječenje i rehabilitacija

Pulmološka rehabilitacija

Bolnička pulmološka rehabilitacija je multimodalni terapijski koncept namjenjen prvenstveno onim pulmološkim pacijentima kod kojih se u ambulantnim uslovima i pored optimalne medikamentozne terapije ne mogu postići zadovoljovajući rezultati.

Na pulmološku rehabilitaciju se prvenstveno upućuju:

 • Pacijenti sa hroničnom opstuktivnom bolesti pluća (HOPB)
 • Pacijenti sa bronhijalnom astmom (svi oblici astme)
 • Pacijenti nakon liječenja karcinoma pluća
 • Pacijenti koji imaju druge pulmološke bolesti kod kojih se, primjenom medikamentozne terapije, nije mogao postići odgovarajući rezultat.

Na plućnu rehabilitaciju se ne mogu primiti pacijenti nakon svježeg infarkta miokarda, pacijenti sa dekompenzovanom srčanom insuficijencijom odnosno dekompenzovanim cor pulmonale kao ni pacijenti sa nedovoljno liječenom arterijskom hipertenzijom. Sama težina osnovne pulmološke bolesti ne utiče na ishod rehabilitacije što znači da je rehabilitacija opravdana i teškim stadijima bolesti.

Pulmološka rehabilitacija obuhvata:

 • Medikamentoznu terapiju uključujući njeno optimiziranje
 • Intenzivnu individualnu i grupnu trening terapiju (fizički trening) u okviru koje se provode:
  ⁻ disajna gimnastika, trening disajne muskulature,
  ⁻ trening izdržljivosti, jačanje mišićne snage, trening mišića karličnog dna,
  ⁻ igre prilagođene stanju pacijenta,
  ⁻ liječenje i profilaksa komplikacija osnovne bolesti (npr. profilaksa osteoporoze).
 • Inhalaciju i drenažu

U okviru pulmološke rehabilitacije se posebna vrijednost pridaje edukaciji pacijenata koja obuhvata HOPB školu, školu astme, školu za pacijente sa alergijskim bolestima. Cilj edukacije je da se pacijent detaljno informiše o svojoj bolesti i mogućnostima njenog liječenja, pravilnom uzimanju „pumpice“ kao i da nauči kako da živi „sa svojom bolešću“. Posebno je važno prenijeti pacijentu potrebna znanja koja ga osposobljavaju da, u slučaju pogoršanja bolesti i napada gušenja, samostalno i kompetentno sam sebi pruži prvu pomoć.

Tim koji provodi pulmološku rehabilitaciju uključuje pulmologa, fizijatara, ljekara sportske medicine, fizioterapeuta, psihologa, medicinske sestare, radne terapeute i socijalne radnike.