Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Kontaktirajte nas

Telefonom: +387 51 348-451 
e-mail: hiperbaricnakomora@zotovicbl.com
Na pregled je potrebno donijeti postojeću medicinsku dokumentaciju.

Informacije za pacijente

Spacijalizacija iz baromedicine kod nas je ranije postojala kao specijalizacija pomorske medicine. Nakon uspješne saradnje sa Evropskim komitetom za hiperbaričnu medicinu (ECHM) i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ustanovljena je Katedra za baromedicinu i koja je već proizvela nekoliko generacija specijaliste baromedicine. Od 2019. godine i na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu postoji usmjerena (uža) specijalizacija iz baromedicine.

Specijalista baromedicine

Baromedicina podrazumijeva hiperbaričnu i podvodnu medicinu.

Specijalista baromedicine, na osnovu kliničkog pregleda i pregleda medicinske dokumentacije, provjerava indikovanost liječenja hiperbaričnom oksigenacijom (terapija u hiperbaričnim komorama) kao i kapacitet pacijenta da podnese provođenje tretmana u izmijenjenom ambijentu (udisanje 100% medicinskog kiseonika pod pritiskom od 2.0-2-5 ATA, a što odgovara ronjenju na dubini od 10-15 metara ispod nivoa mora).
Nakon potvrde indikacije i mogućnosti provođenja tretmana, specijalista baromedicine određuje vrijednosti parametara za provođenje terapije kao i dužinu terapije.
U toku terapije, prati se i kontroliše način podnošenja terapije, bilježe eventualne promjene i vodi računa o mjerama sigurnosti u toku tretmana. Takođe, prati se uvođenje nove medikamentozne terapije, jer određeni lijekovi mogu izazvati neželjene reakcije u toku tretmana 100% kiseonikom pod pritiskom.
Tokom tretmana parametri za provođenje terapije se mogu korigovati, a u slučaju nepovoljnog terapijskog odgovora, specijalista baromediocine terapiju zaustavlja i, po potrebi, traži dodatne konsultativne pregleda drugih specijalista.
S obzirom na najčešće bolesti koje se liječe hiperbaričnom oksigenacijom, specijalista baromedicine mora posjedovati odgovarajuća znanja iz grana medicine čije se bolesti i stanja liječe (različitih hirurških grana, endokrinologije, ORL, oftalmologije, reumatologije, onkologije i radioterapije te urgentne medicine). Imajuću u vidu da najveći broj pacijenta provodi tretman hiperbaričnom oksigenacijom zbog nekog oblika hronične rane, specijalista baromedicine mora imati posebno znanje iz oblasti liječenja hroničnih hrana te biti upoznat sa brojnim modalitetima u njihovom liječenju i pravilno ih kombinovati sa hiperbaričnom okigenacijom.

Specijalista baromedicine kliničkim pregledom i određenim testovima provjera sposobnost potencijalnih kandidata za ronjenje (“fitness to dive”) kao i procjenu sposobnosti kandidata za obuku putem škole ronjenja.
Kontroliše i procjenjuje zdravstveno stanje ronilaca te daje saglasnost za rekreativna, sportska i profesionalna ronjenja, kao i za saglasnost za obavljanje posebnih zahtjeva u ronjenju. Vodi njihovu medicinsku dokumentaciju i obezbjeđuje zdravstveni nadzor mjesta ronjenja u toku obuke, treninga ili sportskih manifestacija.
Učestvuje u godišnjim sistemastskim pregledima komercijalnih ronilaca i daje saglasnost za obavljanje ovog zanimanja.

U slučaju zadesa (dekomresione bolesti), na osnovu kliničke slike i informacija o vrsti ronjenja, te na osnovu postojećih tablica određuje način liječenja i dužinu tretmana kao i smjesu gasova koja će se koristiti u terapije te prati liječenje unesrećenog ronioca u hiperbaričnoj komori.

Pregled specijaliste baromedicine u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ dostupan je uz uputnicu za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, odnosno uz lično plaćanje prema cjenovniku koji je dostupan ovdje.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.