Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

O Institutu


Odlukom Vlade Republike Srpske, 2023. godine, dotadašnji Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" (osnovan je 1996. godine, Odlukom Vlade Republike Srpske, radi obavljanja zdravstvene djelatnosti kao društvene djelatnosti od posebnog interesa) mijenja naziv u JZU Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka.  Institut "Dr Miroslav Zotović" ima status referentne zdravstvene ustanove iz оblаsti fizikаlnе mеdicinе i rеhаbilitаciје, оrtоpеdskе hirurgiје i bаrоmеdicinе u Rеpublici Srpskој u kојој sе u оkviru bоlničkе i vаnbоlničkе zdrаvstvеnе zаštitе pružајu uslugе sеkundаrnоg i tеrciјаrnоg nivоа.

Institut funkcioniše na dvije lokacije – lokacija Trapisti, koja je naša glavna lokacija, te lokacija Slatina gdje se nalazi izvor termomineralne vode, a čiji kapaciteti su značajno uvećani početkom 2018. godine otvaranjem novog, modernog kompleksa paviljonskog tipa sa terapijskim centrom, a 2019. godine započeta je izgradnja Banjsko-rekreativnog centra "Šeher".

Danas zapošljava preko 900 medicinskih i nemedicinskih radnika, od vrhunskih specijalista, sestara, fizioterapeuta, radnih terapeuta, članova psihosocijalnog tima, do dovoljnog nemedicinskog osoblja koje je podrška u provođenju djelatnosti Instituta.

Trenutno raspolaže sa 760 kreveta na obe lokacije. Dnevni prosječni broj pacijenata koji prođe kroz ambulante, dijagnostičke i terapijske kabinete, kao i kapacitet za bolničko liječenje iznosi 1250 i 1300, sa tendencijom daljeg rasta.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.