Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Edukacije


Od samog osnivanja Medicinskog fakulteta u Banjaluci, Zavod „Dr Miroslav Zotović“ je nastavno-naučna baza za dodipomsku i postdiplomsku nastavu. Takođe, šef Katedre za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta u Banjaluci je jedan od načelnika u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”.

Zavod ima 9 doktora nauka i 15 magistara, a trenutno je još 16 zaposlenih na doktorskim studijama a 2 na master studijama.

Tokom godina uspostavljena je saradnja sa Visokom medicinskom školom Prijedor, gdje su fizio i radni terapeuti Zavoda uključeni u rad sa studentima kao instruktori praktične nastave. Fizioterapeuti provode praktičnu nastavu iz Fizikalne terapije i u srednjoškolskim centrima JU Medicinska škola Banja Luka i SC Gemit Apeiron. Saradnja postoji i sa Filozofskim fakultetom – Odsjekom za socijalni rad i Odsjekom za psihologiju. Sva nastava koju provode zaposleni Zavoda, održava se u prostorijama Zavoda.

U Zavodu “Dr Miroslav Zotović” nalazi se i sjedište Udruženja fizijatara Republike Srpske.

Od 2010. Godine u Zavodu djeluje Etički odbor - stručno tijelo koje prati pružanje i sprovođenje zdravstvene zaštite na načelima profesionalne etike i razmatra druga pitanja iz medicinske problematike u skladu sa zakonom, pravilima i drugim opštim aktima Zavoda.

Kontinuirana medicinska edukacija za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ organizuje se u cilju stalnog unaprjeđenja stručnih znanja, kako bi se održale i unaprijedile vještine i kompetencije u pružanju zdravstvenih usluga pacijentima. Cilj organizacije kontinuirane medicinske edukacije je i stalno praćenje novih naučnih i stručnih znanja i vještina, koje u sinergiji sa opšte priznatim i već primjenjenim doktrinama i metodama, omogućavaju razvoj i unaprjeđenje stručnih potencijala na individualnom i institucionalnom planu. Kroz programe raznovrsnih edukacija, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici bolje upoznaju mogućnosti korišćenja savremene opreme i metoda pružanja zdravstvenih usluga, imaju priliku za razmjenu znanja, stavova i iskustava, i za upoznavanje interdisciplinarnih savremenih pristupa u dijagnostici, terapiji i liječenju, a samim tim i kontinuiranog testiranja sopstvenog znanja i vještina, a sve u cilju unaprjeđenja zdravstvene zaštite koja se pruža pacijentima u Zavodu.

Kontinuirana medicinska edukacija unutar naše ustanove se sprovodi u vidu stručnih sastanaka, organizovanih za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike. Predavači na stručnim sastancima su zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici zaposleni u Zavodu, te predavači po pozivu iz drugih institucija.

U okviru kontinuirane medicinske edukacije unutar Zavoda organizuju se kursevi, kongresi, simpozijumi, a nekoliko godina unazad, tradicionalno organizujemo Školu za liječenje hroničnih rana kao i stručni skup Pulmološka rehabilitacija. Zdravstveni radnici ustanove se redovno i kontinuirano usavršavaju na brojnim kongresima i studijskim boravcima u zemlji i inostranstvu. Značajan broj naših zdravstvenih radnika objavljuje naučne i stručne radove u vodećim međunarodnim i nacionalnim naučnim i stručnim časopisima, monografijama i knjigama.

U Zavodu se ističe, iznad svega, da se pacijent mora sagledati kao cjelina, te da timski rad specijalista i subspecijalista drugih grana medicine dodatno naglašavaju multidisciplinarnost u pristupu pacijentu.


Posebne tehnike/usluge

Doktori specijalisti i ostali članovi medicinskih timova Zavoda posjeduju sertifikate za kliničku osteodenzitometriju, urodinamska ispitivanja, elektromioneurografiju (EMNG), ultrazvučnu dijagnostiku krvnih sudova, mekih tkiva i zglobova, adbomena i dr.

Multidisciplinarni tim za skoliozu je pohađao brojne međunarodne edukacije za dijagnostiku i tretman skolioza – program Bolnice Banjica, program Katarine Schrot, program Negrini i dr.

Dijagnostika i tretman neurorizičnih beba i djece ometene u razvoju se provodi prema savremenim konceptima kao što su Bobath i Vojta terpaija.

Zavod ima timove sa međunarodno priznatim sertifikatima (instruktore) za edukaciju u oblasti menadžmenta dijabetesnog stopala, limfedema po Akademiji „Dr Vodder“, MarteMeo, Montessori terapeuta i terapeuta senzorne integracije i međunarodnog instruktora za Easy Tape, tako da pored pacijenata timovi Zavoda edukuju i zdravstvene radnike i saradnike.

Zavod je referentna ustanova za tretman hronične rane – od korištenja savremenih principa previjanja i tretmana rane, preko ultrazvučnog debridmana i hiperbarične oksigenoterapije.

Ortopedski tim Zavoda se edukuje u prestižnim ortopedskim kućama, kao i na vrhunskim praktičnim radionicama u Evropi i Americi. Ortopedi i drugi članovi tima svoje znanje nesebično dijele i već godinama ugošćuju ortopede i doktore na specijalizaciji iz zemlje i regiona, koji u Zavodu imaju priliku učestvovati u najsloženijim operativnim zahvatima, kao što su revizione operacije kuka i koljena.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.