Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Radiofrekvencijska terapija - INDIBA aparat

Kontaktirajte nas

Telefonom:+387 51 587 222 ili 587 240
e-mail: kontakt@ms.zotovicbl.org

Informacije za pacijente

Prije primjene RFT neophodno je provesti adekvatnu kliničku i/ili aparaturnu dijagnostiku, postaviti dijagnozu i indikaciju za RFT.

Indikaciju postavlja specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije sa dodatnom edukacijom iz RFT-a, a terapiju provodi dipl. fizioterapeut sa dodatnom edukacijom iz RFT-a.

Radiofrekventna terapija 

Radiofrekventna terapija na stabilnoj frekvenciji od 448 kHz (u daljem tekstu RFT) kao terapijski modalitet je intenzivnije prisutna u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije posljednju deceniju. Našla je svoju primjenu u terapiji različitih mišićnokoštanozglobnih patologija. Prednost u odnosu na dosadašnje modalitete je produženo analgetsko djelovanje i duboko terapijsko djelovanje čime se ubrzavaju prorodni procesi oporavka u tkvima. 

Usluga radiofrekventne terapije odnosno kapacitivno rezistivnog električnog prenosa, na stabilnoj frekvenciji od 448 kHz (Capacitive resistive electric transfer (CRET), radiofrequency at 448 kHz) od 2022. godine je dostupna pacijentima Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju „Dr Miroslav Zotović“.


U cilju pružanja najbolje usluge svojim pacijentima, Institut "Dr Miroslav Zotović" je nabavio dva aparata INDIBA koji se nalaze na lokaciji Slatina. Izuzetno se ponosimo timom od 4 ljekara i 12 fizioterapeuta koji su obučeni za primjenu radiofrekvencije u kliničkom radu sa različitim patologijama pacijenata.


Mehanizam djelovanja 

Pozitivni efekti uključuju poboljšanje cirkulacije, što omogućava uklanjanje od inflamatornih katabolita.  Značajno se poboljšava cirkulacija krvi u peritendinoznoj regiji i povećava zasićenost hemoglobinom. Pored toga, zagrijava se duboko tkivo što rezultuje većom vaskularizacijom, opuštanjem tkiva (posebno mišićno tkivo) i drenažom otoka (edem i hematom). Dolazi do povećanja ATPazne aktivnosti koja stimuliše promjene u mehaničkim svojstvima kolagena u tetivama. Toplota djeluje na proizvodnju hranjivih materija i kiseonika koji je neophodan za sve anaboličke procese i pored normalizacije pH djeluje na reparaciju tkiva. Ćelijska membrana se smatra glavnim mjestom interakcije EMF signala sa ćelijskim sistemima. Ćelije stupaju u interakciju sa svojom okolinom kroz ćelijsku membranu. Između ostalih funkcija, ćelijska membrana je odgovorna za detekciju i naknadnu transdukciju vanjskih biohemijskih ili drugih signala u citoplazmatskom prostoru.

Literatura navodi da se različiti biološki RF (radiofrekvencijski) efekti mogu proizvesti bez zagrijavanja tkiva, koji su poznati kao netermalni biološki  efekti elektromagnetnog zračenja. Takođe, izlaganje pulsnoj radiofrekvenciji, poboljšava hondrogenu diferencijaciju i sintezu proteina ekstracelularnog  matriksa hrskavice i u mnogim studijama su ispitivani pozitivni efekti ove terapije u liječenju osteoartritisa. Ima pozitivan učinak na cirkulaciju i  angiogenezu kod povreda, kao i eliminaciju supstanci koje se nakupljaju tokom upale. Efekat se postiže mehanizmom limfne drenaže i to na način da  se  aktivna ploča postavlja na stopala ili šake, a pasivna ploča u lumbalnom dijelu. Kretanje krvi i limfe povlači otpadne produkte metabolizma prema  području grudnog koša kako bi se spojile s torakalnim kanalom i cirkulacijom. Najozbiljnije vrste mišićno-koštanih bolesti mogu uzrokovati hroničnu bol  i disfunkciju. Dijatermija dovodi do mnogo bržeg povećanja temperature mekog tkiva, što može ublažiti mišićne grčeve i bol, te ubrzati oporavak od povrede. Upotreba radiofrekvencije velike snage, koja je dijatermički proces generisan zračenjem elektromagnetnog spektra djeluje na sintezu kolagena. Ono što se u dosadašnjim istraživanjima našlo je primjena ovog terapijskog modaliteta kod liječenja urinarne inkontinencije. 

Indikacije za primjenu radiofrekventne terapije na 448 kHz (RFT-a) su:

  • povrede i stanja nakon povreda skeletno-mišićnog sistema – od distenzija i distorzija zglobova i zglobnih struktura, preko istegnuća mišića, parcijalnih i totalnih mišićnih ruptura, mišićnih hernija do dijastaze i preloma kostiju;
  • bolni sindromi – akutna i hronična stanja cervikalne i lumbalne kičme;
  • tendinopatije, entezopatije i druga zapaljenska stanja lokomotornog aparata, sindrom bolnog ramena, „impigement“ sindromi, teniski lakat (epicondylitis lateralis);
  • reumatološka oboljenja – mnoge  vrste zapaljenskog, degenerativnog i vanzglobnog reumatizma.

Apsolutne kotraindikacije za primjenu radiofrekventne terapije su:

  • groznica i povišena tjelesna temperatura - korištenje radiofrekvencije može uzrokovati još veći porast temperature, što dovodi do hipertermije;
  • trudnoća - s obzirom na brzu diobu embrionalnog tkiva i dotok krvi u posteljicu, nije preporučljivo liječiti trudnice radiofrekvencijom;
  • aktivne bakterijske zarazne bolesti;
  • implantirani elektronski uređaj (npr. srčani pejsmejker) i slušni aparati (slušni aparati se moraju isključiti);
  • malignitet.

Promjene osjetljivosti - primjenu radiofrekvencije treba koristiti s oprezom na područjima sa senzornim promjenama. Posebna pažnja je potrebna i za oslabljene pacijente, jer dozimetrija u velikoj mjeri zavisi od osjećaja topline koju pacijent osjeća. Bol je indikacija da se javlja prekomjerna vrućina. Promjena osjetljivosti je apsolutna kontraindikacija kod uređaja bez kontrole temperaturnog senzora. Ova kontraindikacija se izbjegava kada uređaj ima kontrolu senzora temperature i može se podesiti na podnošljivu temperaturu bez rizika od opekotina. 

Indiba tehnologija je kombinovana sa tehnikama kineziterapije, bilo da se izvode tokom Indiba tretmana ili neposredno nakon, dok su omogućeni INDIBA termalni efekti.Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.