Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Kontaktirajte nas

Telefonom:
+387 51 348 446
+ 387 51 348 449
e-mail: djecije.odjeljenje@zotovicbl.com

Habilitacija i rehabilitacija

Habilitacioni/rehabilitacioni tretman djece i omladine se provodi stacionarno, ambulantno i kroz dnevnu bolnicu, od rođenja do punoljetstva. Cilj habilitacije je poboljšanje funkcionalne sposobnosti djeteta uz aktivno učešće i obuku roditelja/staratelja i uvažavanje konteksta sveobuhvatnog razvoja djeteta, njegove dobi i okruženja.

Terapijski ciljevi se definišu timski nakon provedene procjene i dijagnostike, plan terapije je individualan i optimalan za svako dijete.

Najčešća stanja koja se tretiraju u re/habilitaciji djece možemo podijeliti na:

  • 1. Neurološki rizična simptologija (odstupanja u razvoju djeteta u prvoj godini života)
  • 2. Neurološka oboljenja i povrede centralnog i perifernog nervnog sistema
  • 3. Disfunkcija senzorne integracije
  • 4. Neuromišićna oboljenja
  • 5. Stečeni deformiteti kičmenog stuba (skolioze)
  • 6. Oboljenja, urođeni i stečeni deformiteti mišića, kostiju i zglobova

Različita razvojna i neurološka odstupanja i oboljenja kod djece zahtijevaju dugotrajni, kontinuirani tretman sa inter- i multidisciplinarnim pristupom, što podrazumijeva uključenost habilitacionog tima u život djeteta i njegove porodice kroz sve faze razvoja djeteta.

Razvoj djeteta je cjelovit, odnosno zbog istovremenog razvoja različitih sposobnosti (kretanje, govor, mentalni, emocionalni i socijalni razvoj), neophodan je sveobuhvatan pristup u terapijskom procesu.

Članovi našeg tima su ljekari, fizio – i radni terapeuti, psiholozi, logopedi, socijalni radnik, vaspitači i tehničari ortotike i protetike.

Ljekari na našem odjeljenju su specijalisti fizikalne medicine i rehabitacije, subspecijalistu dječije fizijatrije i specijalista dječije neurologije. Ljekari su završili doedukacije iz neurorazvojne terapije (Bobath, Vojta), specifičnih terapijskih programa za deformitete kičmenog stuba (SEAS, Schroth), PNF tehniku, te informativni tečaj iz senzorne integracije i Marte Meo terapije.

Diplomirani fizio – i radni terapeuti su takođe završili doedukacije iz neurorazvojne terapije (Bobath, Vojta), specifičnih terapijskih programa za deformitete kičmenog stuba (SEAS, Schroth), PNF tehniku, manuelne tehnike, Halliwick terapijsko plivanje, uključujući dva instruktora iz Halliwick terapije, Watsu terapiju, terapiju senzorne integracije i Marte Meo terapiju.

Jedan od psihologa našeg Odjeljenja je specijalista kliničke psihologije, instruktor senzorne intregacije, Marte Meo supervizor i Montessori terapeut. Ostali psiholozi su terapeuti senzorne integracije i Marte Meo terapije.

Jedan od logopeda na Odjeljenju je specijalista ranih intervencija, dok su ostali logopedi su terapeuti senzorne integracije i Marte Meo terapije, a imaju i edukaciju iz augmentativne komunikacije.

Jedan vaspitač na Odjeljenju je terapeut senzorne integracije, dok je drugi vaspitač Marte Meo praktičar.

Veći broj medicinskih sestara na odjeljenju su završile informativni kurs iz Marte Meo terapije.

Ljekari i medicinske sestre rade u Kabinetu za urodinamiku, gdje se provodi dijagnostika različitih poremećaja mokrenja i biofidbek terapija.

Tehničari ortotike imaju doedukaciju iz izrade i aplikacije midera za deformitete kičmenog stuba, ortoza za gornje i donje ekstremitete i adaptaciju invalidskih kolica za djecu.

Za izradu midera koristi se najmodernija robotski asistirana CAD/CAM tehnologija. Osim klasičnog načina uzimanja mjera, imamo mogućnost laserskog skeniranja i softverskog programiranja za izradu svih vrsta ortoza. Mideri se propisuju, aplikuju i kontrolišu na Timu za skoliozu.

Doktori, fizio i radni terapeuti su sertifikovani za primjenu robotski asistirane terapije – Lokomat, Armeo, Andago.

Usluge habilitacije i rehabilitacije pacijentima koji su osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske dostupni su uz odgovarajuću uputnicu. Stacionarno liječenje za djecu do šest godina i za djecu koja imaju komisijska Rješenja nadležnog Centra za socijalni rad podrazumijeva i pratnju roditelja (staratelja).

Takođe, sve naše usluge dostupne su i uz lično plaćanje prema cjenovniku koji možete vidjeti ovdje.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.