Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Rehabilitacija pacijenata nakon amputacija

Kontaktirajte nas

Telefonom:
+387 51 348 461
(ponedjeljak – petak od 7:00 do 15:00)
e-mail: rehabilitacija.amputacije@zotovicbl.com

Medicinsku sestru iz stručnog tima će Vam objasniti detalje vezane za pregled i procjenu protetičkog potencijala i dati dalje upute kojih se trebate pridržavati do termina pregleda.

Rehabilitacija pacijenata nakon amputacija

Rehabilitacija pacijenata nakon amputacije provodi se na Odjeljenju za protetičku, postoperativnu i posttraumatsku rehabilitaciju Instituta, koje je referentni centar za protetičku rehabilitaciju u Republici Srpskoj. U zavisnosti od preporuke multidisciplinarnog rehabilitacionog tima, protetička rehabiliitacija se može provoditi ambulantno, bolnički, ili kroz dnevnu bolnicu.


JAVITE SE NA VRIJEME!

Da bi protetička rehabilitacija bila što uspješnija i da bi se mogućnost nastajanja komplikacija svela na minimum, neophodno je da nam se pravovremeno javite – odmah po zarastanju postoperativne rane na amputacionom bataljku.


PREGLED SPECIJALISTE FIZIJATRA I PROCJENA MOGUĆNOSTI PROTETISANJA OD STRANE STRUČNOG TIMA

Prva procjena protetičkog potencijala se vrši u periodu od 3 do 5 nedjelja od amputacije i po zarastanju rane na amputacionom bataljku u našoj protetičkoj ambulanti. Procjenu radi protetički tim na čelu sa fizijatrom. Prilikom dolaska na pregled je neophodno da ponesete svu raniju medicinsku dokumentaciju koju posjedujete.

Nakon timske procjene pacijenti će dobiti uputustva od svih članova tima:

  • Ljekari će Vam dati svoje mišljenje o mogućnosti protetisanja uzimajući u obzir lokalni nalaz i kompletno zdravstveno stanje, te prema procjeni napisati naloge za protezu i druga potrebna pomagala, a u skladu sa Pravilnikom o pravima na medicinska sredsva
  • U slučaju da se procjeni da ne postoji adekvatan potencijal za protetisanje pacijentu se preporučuje upotreba invalidskih kolica za sobnu i vanjsku upotrebu u aktivnostima samozbrinjavanja i aktivnostima svakodnevnog života. Obuku za korištenje kolica pacijent prolazi u našoj Ustanovi .
  • Fizioterapeut i radni terapeut će Vas obučiti kako pravilno pozicionirati amputacioni bataljak, kako spriječiti kontrakture (ukočenost zglobova), kako bandažirati amputacioni bataljak (zamotavati elastičnim zavojem), te održavati opštu kondiciju i što prije ostvariti hod uz pomagalo.
  • Medicinska sestra će Vas posavjetovati o previjanju rane na bataljku (ukoliko ista nije zarasla), te o njezi amputacionog bataljka
  • Tim za psihosocijalnu edukaciju odraslih (psiholog i socijalni radnik) se takođe po potrebi u uključuju u proces procjene protetičkog potencijala, a neizostavan su dio tokom samog procesa protičke rehabilitacije

Dodatne informacije o možete preuzeti u Brošuri o protetičkoj rehabilitaciji.


PROTETIČKA REHABILITACIJA NAKON AMPUTACIJE DONJIH I GORNJIH EKSTREMITETA

Amputacija dijela ekstremiteta ili cijelog ekstremiteta je anatomski gubitak dijela tijela sa posljedicom gubitka njegove funkcije.

Prvi korak nakon amputacije je procjena protetskog potencijala koju radi protetički tim Instituta "Dr Miroslav Zotović". Nakon procjene protetičkog potencijala i pretprotetičke pripreme pristupa se uzimanju mjere i uzimanju proteze. Po izradi proteze, zajedno sa našim timom prolazite kroz proces navikavanja, učenja korištenja proteze i postizanja što većeg stepena samostalnosti.

Naš multidisciplinarni protetički tim posjeduje bogato znanje i iskustvo u izradi i aplikaciji proteza i ortopedskih pomagala kao i u sveobuhvatnoj rehabilitaciji pacijenata nakon amputacije donjih i gornjih ekstremiteta na svim nivoima amputacije.

Članovi protetičkog tima su dobro edukovani. Shodno tome ortopedski tehničari su prošli edukacije i stekli zvanje CPO kategorija II, takođe ljekari i terapeuti, prateći nova dostignuća u ovoj oblasti se kontinuirano edukuju i usavršavaju u referentnim centrima u regionu i svijetu.

ISPO, kao krovna organizacija u oblasti ortopedske tehnike je prepoznala kvalitet i kontinuitet našeg rada i pružanja usluga, te se od 2017. godine sjedište ISPO za Bosnu i Hercegovinu nalazi u našoj Ustanovi.

Usluge protetičke rehabilitacije dostupne su osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja RS prema važećem Pravilniku o pravima na medicinska sredstva. Takođe, protetičku rehabilitaciju je moguće uraditi i uz lično plaćanje prema Cjenovniku koji možete pronaći ovdje.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.