Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Robotika kod povreda kičmene moždine

Kontaktirajte nas

Telefonom: +387 51 348-506 
e-mail: neurorehabilitacija@zotovicbl.com

Informacije za pacijente

Vašu medicinsku dokumentaciju možete poslati i putem fax-a na broj: +387 51 348 459.
U tom slučaju nam dostavite Vaše kontakt podatke, radi dalje komunikacije.

Robotika kod povreda i oboljenja kičmene moždine

Institut „Dr Miroslav Zotović“ u Banjaluci  kontinuirano prati savremene trendove u medicini i krajem 2019. godine je nabavkom kompletne serije uređaja za robotski asistiranu rehabilitaciju postavio novi standard savremenog pristupa neurorehabilitaciji. Tako smo postali prva i jedina referentna ustanova, ne samo u Bosni i Hercegovini već i u širem okruženju, koja može pružiti neurorehabilitaciju prema najsavremenijim svjetskim principima. Drugim riječima, u mogućnosti smo da našim pacijentima obezbjedimo maksimalano brz i kompletan oporavak, u skladu sa njihovim neurološkim i funkcionalnim stanjem i potencijalom za oporavak. 

Robotski asistirani trening na različitim robotskim uređajima se zasniva na neuroplastičnosti centralnog nervnog sistema, kao mogućnosti reorganizacije i stvaranja novih neuronskih veza, koje preuzimaju funkciju oštećenih neurona, dovodeći tako do oporavka prethodno oštećene ili izgubljene funkcije.

Zavisno od funkcionalnog i neurološkog statusa pacijenata sa povredama i oboljenjima mozga i kičmene moždine, robotski asistirani trening započinjemo na robotskom uređaju ErigoPro, koji omogućava postepenu vertikalizaciju nepokretnih pacijenata uz robotski asistirano koračanje i aktivaciju mišićne pumpe, čime se sprječava nastanak komplikacija: tromboze, atrofije mišića, kontrakture zglobova i dekubitusa. 

Za potrebe robotski asistiranog treninga za rehabilitaciju funkcije donjih ekstremiteta koristimo najsavremeniji uređaj za trening hoda, LokomatPro koji, zahvaljujući senzo-motornoj stimulaciji i pravovremenim povratnim informacijama, osigurava da trening hoda bude najsličniji fiziološkom hodu, uz mogućnost robotski asistirane rotacije karlice, čime se obezbjeđuje još dodatna normalizacija obrasca kretanja. 

Mobilni robotski uređaj Andago služi za rasteretnu asistiranu rehabilitaciju, stabilizaciju i kontrolu hoda, te ravnotežu i koordinaciju donjih i gornjih ekstremiteta. Andago omogućava intenzivan trening hoda u završnoj fazi rehabilitacije pacijenata s deficitom hoda, uzrokovanim povredama i oboljenjima mozga i kičmene moždine.

U robotski asistiranoj rehabilitaciji gornjih ekstremiteta (ruke i šake) koristimo 3 robotska uređaja, u zavisnosti od potrebnog stepena podrške za funkcije gornjih ekstremiteta. 

Armeo Power je uređaj koji koristimo za rehabilitacijsko vježbanje pacijenata sa potpunim deficitom funkcija gornjih ekstremiteta, nastalim kao posljedica oboljenja i povreda mozga i kičmene moždine. Sve terapijske vježbe prikazuju se na monitoru uređaja i na temelju grafičkih povratnih informacija, zajedno sa zvučnim povratnim informacijama, pacijent dobija tačna uputstva kako i kojem pravcu pomjerati ruku. Terapije na ovom uređaju su zanimljive i izuzetno motivišuće za svakog pacijenta, a omogućavaju povećanje obima pasivnih pokreta u zglobovima gornjih ekstremiteta, povećanja mišićne snage i koordinacije, te sprječavanje kontraktura.  

U slučaju djelimičnog deficita funkcija gornjeg ekstremiteta (MMT- manuelni mišićni test sa ocjenama od 1 do 3), kao posljedice oboljenja i povreda mozga i kičmene moždine, koristimo uređaj Armeo Spring, koji svojim egzoskeletom obuhvata cijelu ruku od ramena do šake dajući podršku cijeloj ruci, omogućavajući da pacijent odradi aktivne pokrete praćene softverskim video igrama i tako iskoristi neuroplastičnost mozga, koja je ujedno i najvažnija za brzi oporavak pacijenta. Vježbanjem na ovom aparatu uz standardne terapijske procedure, pacijent postiže veću samostalnost pokreta gornjih ekstremiteta i svakako veće samopouzdanje, čime se smanjuje njihova zavisnost u aktivnostima svakodnevnog života.

Armeo Senso je uređaj za robotski asistiranu rehabilitaciju funkcije gornjih ekstremiteta sa treningom grube i fine koordinacije. Armeo Senso se koristi u završnoj fazi rehabilitacije ruke i šake, a zbog posljedica nastalih usljed povreda i oboljenja mozga i kičmene moždine. Uređaj detektuje pokrete i vježbama potiče pacijenta da ih sam dovrši, te motiviše pacijenta da svojim aktivnim učešćem ubrza oporavak i skrati trajanje rehabilitacije. 

Procjenu za mogućnost primjene robotskih sistema u programima rehabilitacije vrši stručni sertifikovani tim Instituta.

Multidisciplinarna i timska procjena se vrši kroz klinički pregled specijaliste fizijatra i testiranja fizioterapeuta/radnog terapeuta u trajanju od 1 do 3 terapijska dana, nakon koje se donosi konačna odluka o uključivanju pacijenta u robotski asistirani trening za rehabilitaciju gornjih i donjih ekstremiteta. 

Robotski asistirani treninzi su dostupni pacijentima uz uputnicu (za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske) ili prema važećem Cjenovniku koji možete pogledati ovdje.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.