Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Organizacija Instituta

Organizacija Instituta


Uži menadžment Instituta čine:

Direktor

prof. dr sci. med. prim. dr Goran Talić

specijalista ortopedije sa traumatologijom

Slađana Raković, dipl. ekonomista

Slađana Raković

Rukovodilac jedinice za internu reviziju

Biografija

Rukovodilac jedinice za internu reviziju

Slađana Raković

dipl. ekonomista

Savjetnik direktora

mr sc.
dr Snježana Novaković Bursać

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

mr sc. dr Nataša Tomić

mr sc. dr Nataša Tomić

Pomoćnik direktora za medicinske poslove

Biografija

Pomoćnik direktora za medicinske poslove

mr sc.
dr Nataša Tomić

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Olivera Marković, dipl. ekonomista

Olivera Marković

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove

Biografija

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove

Olivera Marković

dipl. ekonomista

mr Radenko Šironjić

mr Radenko Šironjić

Pomoćnik direktora za tehničke poslove i infrastrukturu

Biografija

Pomoćnik direktora za tehničke poslove i infrastrukturu

mr Radenko Šironjić

dipl. ekonomista

Daliborka Golić

Daliborka Golić

Pomoćnik direktora za sestrinstvo

Biografija

Pomoćnik direktora za sestrinstvo

Daliborka Golić

dipl. medicinar zdravstvene njege

Bogdana Mraković

Bogdana Mraković

Pomoćnik direktora za fizioterapiju

Biografija

Pomoćnik direktora za fizioterapiju

Bogdana Mraković

Fizioterapija u Institutu


Širi menadžment Instituta čine:

Leonida Krminac

Leonida Krminac

Glavna sestra Instituta

Sestrinstvo u Institutu

Glavna sestra Instituta

Leonida Krminac

Sestrinstvo u Institutu

Glavni fizioterapeut Instituta

Dragan Gajić

Glavni fizioterapeut Instituta

Dragan Gajić

Glavni fizioterapeut Instituta

Dragan Gajić

Fizioterapija u Institutu

Dragomir Arambašić

Dragomir Arambašić

Glavni radni terapeut Instituta

Dragomir Arambašiću

Glavni radni terapeut Instituta

Dragomir Arambašić

Radna terapija u Institutu

U okviru menadžmenta nalaze se i Koordinator za bolničke infekcije i upravljanje medicinskim otpadom, Kancelarija za odnose s javnošću, Kancelarija za kontrolu kvaliteta i Centar za edukaciju i naučno – istraživački rad.


Načelnici i šefovi službi i odjeljenja.

U Institutu se organizuju osnovne i unutrašnje organizacione jedinice. Osnovne organizacione jedinice u medicinskoj djelatnosti su: Odjeljenje – Služba – Centar.


Osnovne organizacione jedininice medicinske djelatnosti Instituta:

Načelnik

dr Simona Balaban

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Služba za prijem, dijagnostiku i terapiju – Služba I


Stručni tim službe i čine ljekari specijalisti, fizioterapeuti, radni terapeuti, medicinske sestre i psiholog. Služba pruža usluge ambulantne fizikalne terapije i rehabilitacije i usluge fizikalne terapije kroz dnevnu bolnicu. Na službi se poštuje tradicija timskog rada. Značajan segment rada službe i su i visoko sofisticirana dijagnostička ispitivanja nervnomišićnog, koštanog i kardiovaskularnog sistema. Dijagnostika se provodi u specijalističkim i subspecijalističkim ambulantama, kabinetima i biohemijskom laboratoriju.

Načelnica

Prof. dr Tatjana Bućma

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Odjeljenje za neurorehabilitaciju – Odjeljenje II A


Na Odjeljenju za neurorehabilitaciju II A se provodi rehabilitacija povreda i postoperatvnih stanja mozga i kičmene moždine, oboljenja mozga i kičmene moždine (demijelinizaciona, degenerativna, upalna oboljenja...) i postoperativna stanja, povrede i oboljenja perifernog nervnog sistema. U okviru Odjeljenja postoji i Kabinet za kliničku elektromioneurografiju (EMNG) i kvantitativno senzorno testiranje (QST), Kabinet za urodinamiku i urogenitalnu rehabilitaciju, Kabinet za robotski asistiranu rehabilitaciju i Kabinet za liječenje hronične boli.

Načelnik

Mr sci. dr med. Draško Prtina

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije – subspecijalista neurolog

Odjeljenje za neurorehabilitaciju – Odjeljenje II B


U sastavu Odjeljenja II B se nalaze: Odsjek za rehabilitaciju pacijenata sa cerebrovaskularnim oboljenjima; Odsjek za ekstrapiramidna oboljenja; Neurološki kabinet sa neurofiziološkom i ultrazvučnom dijagnostikom i Kabinet za analizu hoda i balansa.

Načelnica

Dr Gabriela Mirković

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i supspecijalista dječiji fizijatar

Odjeljenje za habilitaciju, rehabilitaciju i školovanje djece i omladine sa smetnjama lokomotornih funkcija
– Odjeljenje III


Odjeljenje za habilitaciju, rehabilitaciju djece i omladine bavi se habilitacijom, rehabilitacijom i fizikalnim liječenjem djece koju brojna patološka stanja i oboljenja ometaju u razvoju. Tim za integralnu habilitaciju/rehabilitaciju djece (od rođenja do punoljetstva) čine ljekari specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije, specijalizanti, medicinske sestre, fizioterapeuti, radni terapeuti, psiholog, socijalni radnik, defektolog, logoped, vaspitači.

Načelnica

Prim. dr Biljana Majstorović

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Оdјеljеnjе zа prоtеtičku, pоstоpеrаtivnu i pоsttrаumatsku rеhаbilitаciјu sа rаdiоnicоm zа izrаdu i аplikаciјu оrtоpеdskih pоmаgаlа – Odjeljenje IV


Nа Оdјеlјеnju sе prоvоde svеоbuhvаtnа (primarna i sekundarna) prоtеtičkа rеhаbilitаciја kao i rеhаbilitаciја pаciјеnаtа sа kоmplikоvаnim pоsttrаumаtskim i pоstоpеrаtivnim stаnjimа.

Odjeljenje za liječenje i rehabilitaciju pacijenata sa reumatološkim oboljenjima, postoperativnim i posttraumatskim stanjima – Odjeljenje V


Odjeljenje za liječenje i rehabilitaciju pacijenata sa reumatološkim oboljenjima, postoperativnim i posttraumatskim stanjima je locirano u mjestu Slatina, 12 km od Banjaluke i sa banjskim kompleksom čini jedinstvenu cjelinu. U procesu liječenja i rehabilitacije prate se postulati struke i koristi moderna medicinska tehnologija, ali se obilato koriste i prirodne blagodeti ljekovite vode i blata. Osnovna djelatnost Odjeljenja su liječenje i i rehabilitacija:
– pacijenata sa upalnim, degenerativnim, vanzglobnim i metaboličkim reumatizmom,
– pacijenata sa posttraumatskim stanjima i pacijenata sa sportskim povredama
– pacijenata nakon operativnih zahvata na lokomotornom aparatu (ugradnje vještačkih zglobova kuka i koljena, nakon operacije diskus hernije i dr.)
– pacijenata sa neurološkim oboljenjima
– pacijenata sa oboljenjima perifernih krvnih sudova


Načelnik

Prim. dr Siniša Bijeljac

spacijalista ortopedije sa traumatologijom

Odjeljenje za ortopedsku hirurgiju – Odjeljenje VI


U Ortopedskoj ambulanti Instituta vrše se: konsultativno specijalistički pregledi eksternih pacijenata (odraslih i djece), UZ pregledi dječijih kukova, konzilijarni pregledi hospitalizovanih pacijenata kao i manje ambulantne intervencije. Tim ljekara Ortopedskog odjeljenja rutinski izvodi sve vrste ortopedskih zahvata na koštano-zglobnom sistemu i njemu pripadajućim mekim tkivima, osim povreda i oboljenja kičmenog stuba. S ponosom naglašavamo da naše odjeljenje po broju izvršenih operacija i rezultatima, s posebnim osvrtom na ugradnje vještačkih zglobova (kuka i koljena), artroskopske operacije i operacije iz domena dječije hirurgije, spada u najveći ortopedski centar u Bosni i Hercegovini i jedan od većih u regionu.

Načelnica

Prim. dr Dragana Janković

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije – balneoklimatolog

Odjeljenje za balneologiju i medicinsku rehabilitaciju – Odjeljenje VII


Odjeljenje se bavi rеhаbilitаciјom pаciјеnаtа sа svim оblicimа rеumаtоlоških оbоlјеnjа lоkоmоtоrnоg аpаrаtа, pаciјеnаtа sа nеurоlоškim оbоlјеnjimа i оbоlјеnjimа pеrifеrnih аrtеriјskih krvnih sudоvа uz primјеnu bаlnеоfаktоrа;
Nа Оdјеlјеnju sе u prоgrаmimа mеdicinskе rеhаbilitаciје primјеnjuјu tеrmоminеrаlnа vоdа i pеlоid. Isti sе kоristе i tоkоm prоvоđеnjа prоgrаmа prоmоciје zdrаvlја i prеvеnciје bоlеsti оdnоsnо zа kоrisnikе bаnjskih uslugа.

Načelnica

Doc. dr sc. med. Dragana Bojinović-Rodić

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Odjeljenje za liječenje i rehabilitaciju angioloških pacijenata – Odjeljenje VIII


Nа Оdјеlјеnju sе prоvоde i bоlničkо i аmbulаntnо liјеčеnjе i rеhаbilitаciја pаciјеnаtа sа аngiоlоškim оbоlјеnjimа, prеvеnciја, diјаgnоstikа, kоnzеrvаtivnо mеdikаmеntоznо liјеčеnjе, liјеčеnjе fizikаlnim аgеnsimа, rеhаbilitаciјskim pоstupcimа i tеrаpiја hipеrbаričnim kisikоm.

Načelnik

Prim. dr Aleksandar Gajić

spacijalista ortopedije sa traumatologijom - supspecijalista baromedicine

Centar za hiperbaričnu medicinu i tretman hroničnih rana – Centar IX


Centar za hiperbaričnu medicinu formiran je 2005. godine, sa ciljem modernizovanja i unaprjeđenja zdravstvenih usluga koje pruža Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. Centar posjeduje dvije jednomjesne hiperbarične komore marke Kruničev iz Rusije, model BLKS 303-MK. U 2015. godini Centar za hiperbaričnu medicinu i tretman hroničnih rana obilježio je deset godina rada. Nabavkom i instaliranjem višemjesne hiperbarične komore stvoreni su uslovi za pružanje tretmana koji se do tada nisu mogli obavljati u jednomjesnim komorama (tretman dekompresione bolesti, tretman kritičnih pacijenta koji zahtijevaju pratnju).

Načelnica

Mr ph. spec. Gordana Ljubojević

specijalista kliničke farmacije

Služba za medicinsko snabdijevanje i apoteka Instituta – Služba X


Osnovni zadatak Službe X je snabdijevanje službi, odjeljenja i centra Instituta lijekovima, medicinskim sredstvima, dijagnostičkim sredstvima, hemikalijama, te magistralnim i galenskim preparatima. Pored toga, u Službi se provode aktivnosti na racionalizaciji potrošnje lijekova i medicinskih sredstava. Isto tako ona služi kao nastavna baza za edukaciju studenata, magistara farmacije i farmaceutskih tehničara. Svе аktivnоsti u Službi prоvоdе sе u skladu sa zahtjevima sertifikacionih standarda za bolnice u Republici Srpskoj kao i stаndаrdima Dоbrе аpоtеkаrskе prаksе (DАP).

Načelnica

Prim. dr Snežana Kutlešić-Stević

specijalista pulmologije i baromedicine

Odjeljenje za rehabilitaciju pacijenata sa hroničnim nezaraznim bolestima – Odjeljenje XI


Na Odjeljenju se realizuju:
- Bolnička (stacionarno i kroz dnevnu bolnicu) i ambulantna rehabilitacija, strukturisana edukacija i sekundarna prevencija:
- pacijenata sa hroničnim pulmološkim oboljenjima i stanjima,
- pacijenata sa kardiovaskularnim oboljenjima i stanjima,
- pacijenata sa dijabetesom,
- pacijenata sa onkološkim oboljenjima;
- Pansionski smještaj onkoloških pacijenata tokom radioterapije /hemioterapije;

Unutar nemedicinskog sektora se nalaze:

1) Služba za plan, analizu i javne nabavke
2) Služba za ekonomske poslove
3) Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove
4) Služba za informaciono – komunikacione tehnologije (IKT)
5) Tehnička služba
6) Služba za ishranu pacijenata

Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.